Rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj też: Babcia zajmująca się wnukiem również ma prawo do „świadczenia na dobry start” >>>

Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start

  •     rodzic,
    1.     jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
    2.     jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
    3.     gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,
  •     opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  •     opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
  •     osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.

 

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

  •     rodzina zastępcza,
  •     osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
  •     dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
  •     dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Co zrobić, aby otrzymać 300 zł

Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć elektronicznie wniosek.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

Ważne!
Po 30 listopada będzie można złożyć wniosek o świadczenie z programu Dobry Start - za pośrednictwem portalu PUE ZUS - tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Na wniosku – oprócz innych danych – trzeba podać:

  • numer rachunku bankowego, na który ZUS ma wypłacić świadczenie,
  • adres mailowy i numer telefonu, czyli dane które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Jeśli rodzic/opiekun nie ma rachunku bankowego – musi go założyć. Może skorzystać z opcji założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.

Jeśli osoba składająca wniosek nie ma adresu mailowego - musi założyć sobie konto mailowe. Może to zrobić za darmo w wybranym portalu lub serwisie internetowym.

 

Jak złożyć wniosek

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Rodzic może złożyć wniosek za pośrednictwem:

  •     portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  •     portalu Emp@tia,
  •     bankowości elektronicznej . Możliwość taką daje: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank, ING, Kasa Stefczyka, mBank, Nest Bank, Pekao S.A., PKO Bank Polski, SGB, SKOK Śląsk

Natomiast:

  •     osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem,
  •     opiekun prawny,
  •     opiekun faktyczny,
  •     osoba ucząca się – usamodzielniana
  •     dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej,

może złożyć wniosek tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

Czytaj też: Już nie gminy, lecz ZUS ma wypłacać świadczenia 500 plus >

 

 

Ważne potwierdzenie złożenia wniosku

Po prawidłowym złożeniu wniosku każdy rodzic/opiekun otrzyma UPO, czyli urzędowe poświadczenie odbioru lub UPP, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia.

Jeśli wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to UPO zostanie wysłane na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość będzie wysłana z adresu noreply@zus.pl.  

Jeśli wniosek został złożony przez portal PUE ZUS, to potwierdzenie jego wysłania, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), można sprawdzić na swoim profilu, na liście dokumentów wysłanych.

 

Złożony wniosek można poprawić

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdują się na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Również wtedy, gdy został on złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Aby mieć dostęp do tych danych, należy zalogować się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejś do zakładki [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków].

Ważne!
Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Jeśli wniosek został złożony przez PUE ZUS i rodzic/opiekun chce:

  • skorygować wniosek – musi złożyć przez PUE ZUS nowy wniosek o świadczenie Dobry Start, z prawidłowymi danymi,
  • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku  – należy skorzystać z funkcji na portalu PUE ZUS:  [Doślij załącznik] – na liście dokumentów wysłanych bądź [Uzupełnij wniosek] – w zakładce [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków].

Jeśli wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną i rodzic/opiekun chce:

  • skorygować wniosek – musi złożyć nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi – przez PUE ZUS bądź bankowość elektroniczną
  • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – należy zalogować się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystać z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Jeśli wniosek został złożony przez portal Emp@tia i rodzic/opiekun chce:

  •     skorygować wniosek – musi złożyć nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi – przez PUE ZUS bądź portal Emp@tia,
  •     dołączyć załącznik do wysłanego wniosku  – należy zalogować się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystać z funkcji [Uzupełnij wniosek] – w zakładce [Dobry start] > [Szczegóły Twoich wniosków].

 

Kiedy ZUS wypłaci 300 zł

Rodzicom, którzy złożyli wnioski do końca sierpnia, pieniądze były wypłacone najpóźniej 30 września 2021 r.

Wnioski złożone po wakacjach są wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Jak rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia

Informację o przyznaniu świadczenia można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli ZUS uzna, że świadczenie nie przysługuje, wyda decyzję odmowną, którą wyśle elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

 

Więcej informacji o przyznawaniu i wypłacie świadczenia "Dobry Start" można otrzymać:

  •     na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
  •     w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
  •     we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
  •     w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.