Znowelizowana ustawa, której projekt trafi teraz do Sejmu, pozwoli także na "dokonanie ponownej weryfikacji wszystkich pracowników polskiej służby dyplomatycznej, w szczególności pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o odbywanie studiów przez te osoby w uczelniach spoza kręgu naszych państw sojuszniczych".

- Jak wiemy, również w tym obszarze pojawiały się w latach poprzednich pewne możliwe zagrożenia, toteż dzisiaj taki instrument jest tworzony - uzasadniał po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu.

Czytaj także: Zmiany w ustawie o służbie zagranicznej - lepsza ochrona ciężarnych i członków rodzin>>

 

Najważniejsze rozwiązania

 • Obecnie dyplomata zawodowy, w momencie otrzymania stopnia dyplomatycznego, musi być gotowy do podjęcia zadań w polskiej placówce zagranicznej w dowolnym kraju i dowolnym czasie. Jeśli dyplomata zawodowy dwukrotnie odmówi wyjazdu, otrzymuje sankcję finansową.
 • Nowe przepisy przewidują, że jeśli dyplomata zawodowy dwukrotnie odmówi przyjęcia stanowiska w placówce zagranicznej lub komórce organizacyjnej MSZ, jego stosunek pracy wygaśnie.
 • Rozwiązanie to ma zapewnić większą mobilność dyplomatów zawodowych, szczególnie potrzebną w czasach wyzwań geopolitycznych.
 • Ze względu na istniejące zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie konieczne jest umożliwienie weryfikacji członków służby zagranicznej oraz kandydatów do pracy w  tej służbie pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o odbywanie studiów na uczelniach mających siedzibę w krajach spoza naszego kręgu państw sojuszniczych. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyło  osób, które kształciły się wyłącznie w: 
  - państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  - państwach sygnatariuszach Traktatu Północnoatlantyckiego niebędących państwami UE,
  - państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,- Konfederacji Szwajcarskiej.
 • Obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany. Najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz. Rozwiązanie to dostosowuje katalog stopni dyplomatycznych do systemów przyjętych w innych krajach demokratycznych, w tym państwach UE, w których dyplomaci nie posługują się stopniem dyplomatycznym attaché.

Rząd przyjął nowe kryterium weryfikacji członków służby zagranicznej. - Ze względu na istniejące zagrożenia bezpieczeństwa w naszym regionie konieczne jest umożliwienie weryfikacji członków służby zagranicznej oraz kandydatów do pracy w tej służbie pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, jeśli chodzi o odbywanie studiów na uczelniach mających siedzibę w krajach spoza naszego kręgu państw sojuszniczych - napisano w uzasadnieniu projektu.

Wynika z niego także, że projekt zakłada zapewnienie większej mobilności dyplomatów zawodowych w stosunku do pozostałych członków służby zagranicznej - napisano w informacji KPRM. Projekt przyjęty przez rząd zmieni dotychczasowe przepisy w tym zakresie. Jak wyjaśniono, obecnie dyplomata zawodowy, w momencie otrzymania stopnia dyplomatycznego, musi być gotowy do podjęcia zadań w polskiej placówce zagranicznej w dowolnym kraju i dowolnym czasie. Jeśli dyplomata zawodowy dwukrotnie odmówi wyjazdu, otrzymuje sankcję finansową.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.