To jedna z kwestii, która znalazła się w projekcie zmieniającym Regulamin urzędowania sądów powszechnych. - Zaliczenie spraw o ustalenie płci metrykalnej do katalogu spraw pilnych w praktyce nie będzie oznaczało dostrzegalnego statystycznie obciążenia sądów powszechnych. Jak wynika z danych statystycznych o postępowaniach sądowych o ustalenie płci prowadzonych w latach 2014-2019, zgromadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w 2020 r. (dane te zostały zaprezentowane w opracowaniu „Postępowania w sprawach o ustalenie płci – przewodnik dla sędziów”, w sądach powszechnych w okresie 5 lat było rozpatrywanych łącznie 647 takich spraw. Można zatem oszacować, że w ujęciu rocznym sądy powszechne rozpoznają ok. 130 tego rodzaju spraw - wskazano w uzasadnieniu.

Czytaj: Strasburg: Korekta płci w akcie urodzenia wystarczy, usunięcie metrykalnej niekonieczne >>

Ustalenia płci metrykalnej? Niezwłocznie

Projekt, jak uzasadniono, ma stanowić techniczno-organizacyjne wsparcie dla osób, które w postępowaniu sądowym ubiegają się o uzgodnienie płci metrykalnej z ich tożsamością płciową oraz dla innych uczestników takiego postępowania. - W polskim porządku prawnym sprawy, w których osoba zainteresowana występuje z żądaniem ustalenia płci metrykalnej, są rozpoznawane przez sądy powszechne w postępowaniu cywilnym (procesowym), a podstawę dochodzenia takiego roszczenia stanowi art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego („powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny”) - przypomniano.

Jak wyjaśniono projektowana regulacja zakłada, że sprawy o ustalenie płci metrykalnej zostaną zaliczone do katalogu spraw pilnych zawartego w par. 2 pkt 5 Regulaminu. - Konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania będzie to, że sprawy o ustalenie płci metrykalnej będą kierowane do przydziału sędziom w ramach Systemu Losowego przydziału spraw niezwłocznie. Sprawy tej kategorii będą kierowane na terminy rozpraw lub posiedzeń poza kolejnością ich wpływu do danego referatu - dodano.  

Ministerstwo zapewnia też, że priorytetowe traktowanie tej kategorii spraw pod względem szybkości ich rozpoznawania realizuje zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej. - Szybkość procedowania w sprawach dotyczących uzgodnienia płci została zaakcentowana w szeregu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przykładowo, w wyroku z dnia 11 września 2007 r. (L. przeciwko Litwie, skarga nr 27527/03) oraz w wyroku z dnia 11 października 2018 r. (przeciwko Włochom skarga nr 55216/08) - zaznaczono.