Mała retencja przydomowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Systematycznie zwiększa się liczba gospodarstw domowych posiadających własne zbiorniki na deszczówkę. Ideę zatrzymania wody deszczowej wspiera też państwo m.in. przez zakończony właśnie program „Moja woda”, który oferował wsparcie do 5 tys. zł na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji do gromadzenia oraz dalszego wykorzystywania deszczówki np. zbiorniki na wodę deszczową, oczka wodne i instalacje rozsączające. Łączny budżet programu wynosił 100 mln zł. Trwający od lipca do września 2020 r. nabór cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Złożono blisko 25 tys. zł wniosków. Kolejny nabór zaplanowano w 2021 r.

Zdaniem posła Artura Szałabawki, który wystąpił w tej sprawie do ministra finansów, rząd w celu propagowania takich działań proekologicznych powinien zrobić kolejny krok. Wprowadzić ulgi w podatku od nieruchomości dla osób, które praktykują zbieranie wody deszczowej.

Czytaj: Podatek od deszczu obejmie więcej osób, ale zbierający deszczówkę dostaną ulgę>>
 

Ministerstwa Finansów nie przewiduje takiej inicjatywy  

- Ustawowe wprowadzanie ulg w podatkach lokalnych, w tym w podatku od nieruchomości, powoduje ubytek dochodów gmin, który w związku z wywodzącą się z art. 167 Konstytucji zasadą autonomii podatkowej i samodzielności finansowej gmin, wymaga bądź rekompensaty z innego źródła, bądź ewentualnego zmniejszenia zakresu zadań publicznych do realizacji których jest zobowiązana gmina – wyjaśnił Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów .

Resort wskazuje jednak, że takie preferencje w opodatkowaniu nieruchomości może wprowadzić rada gminy. W ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przewidziano uprawnienie dla rad gmin do uchwalania wysokości stawek podatku od nieruchomości, stosowanych na terenie danej gminy, w granicach stawek maksymalnych określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 


Preferencje mogą ustalać gminy

Gminy więc w ramach posiadanej autonomii finansowej mogą bowiem samodzielnie kształtować politykę podatkową, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną.

Rada gminy przy określaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania (art. 5 ust. 2 - 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).  Jest także uprawniona do wprowadzania, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niż określone w tej ustawie (art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

W obowiązującym stanie prawnym rady gmin mają zatem możliwość wprowadzenia preferencji w opodatkowaniu nieruchomości, na których są zainstalowane i wykorzystywane zbiorniki na wodę deszczową, na przykład w postaci uchwalenia niższej stawki podatku od nieruchomości. Rady gmin mogą również wprowadzić zwolnienie z podatku takich nieruchomości.

Czytaj także:
https://www.prawo.pl/prawo/podatek-od-deszczu-czy-beda-ulgi-dla-zbierajacych-deszczowke,502650.html>>
https://www.prawo.pl/samorzad/zmniejszenie-naturalnej-retencji-spowodowane-nadmiernym,502553.html>>