Pięć lat obowiązywania i praktycznego stosowania ustawy o petycjach pozwala dostrzec pewne jej mankamenty - uważają autorzy projektu.

Ograniczenie liczby petycji

Najczęściej pojawiającą się kwestią jest sytuacja, w której podmiot wnoszący petycję w danej sprawie kieruje ją jednocześnie do wielu podmiotów właściwych do jej rozpatrzenia. Niejednokrotnie petycja składana jest w tej samej sprawie do Sejmu, Senatu czy też poszczególnych ministerstw. Powoduje to nieuzasadnioną konieczność zaangażowania w rozpatrzenie tej samej sprawy kilku instytucji i powielanie pracy nad badaniem sprawy i finalnym rozpatrzeniem petycji - wskazuje adwokat i senator Aleksander Pociej.

Czytaj też: Projekt o obiegu akt między organami administracji odrzucony przez Sejm>>
 

W związku z tym projekt ustawy przewiduje ograniczenie ewentualnej możliwości składania przez tę samą osobę petycji dotyczącej tego samego problemu do kilku podmiotów jednocześnie. W tym celu projekt proponuje wprowadzenie przepisu jednoznacznie wskazującego, że petycję w danej sprawie składa się wyłącznie do jednego z podmiotów.

Proponuje się także wprowadzenie wymogu składania oświadczenia, że adresat petycji jest jedynym podmiotem, do którego jest wnoszona petycja w danej sprawie. W konsekwencji proponowana zmiana spowoduje, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji będzie mógł pozostawić petycję bez rozpatrzenia także w przypadku petycji, która w tej samej sprawie i przez ten sam podmiot została złożona wcześniej do innej instytucji.

E-petycja będzie możliwa

Niezależnie od tego projekt przewiduje możliwość składania petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Proponowane zmiany polegają na tym, że petycja składana w tej formie będzie mogła być opatrzona nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale także podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ponadto projekt przewiduje doprecyzowanie zakresu zbiorczych informacji dotyczących petycji rozpatrzonych w roku poprzednim, które są zamieszczane na stronach internetowych przez podmioty właściwe do rozpatrzenia petycji.

Informacja ta ma zawierać:

  • dane dotyczące nie tylko liczby, przedmiotu oraz
  • sposobu załatwienia petycji,
  • rozpoznanie petycji przesłanych do innych podmiotów do rozpatrzenia oraz pism, które wpłynęły i nie zostały uznane za petycje.

 

Przewiduje się, że proponowane zmiany przyczynią się przede wszystkim do racjonalizacji i usprawnienia procesu rozpatrywania petycji.

Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach realizuje konstytucyjne postanowienia. Ustawę uchwalono z inicjatywy Senatu i weszła ona w życie 6 września 2015 roku. Ustawodawca, tworząc ustawę o petycjach, dał obywatelowi narzędzie, dzięki któremu może wpływać w szczególności na decyzje podejmowane przez rząd oraz samorząd.

Ustawa ma ona wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co ma zapewnić minimalną vacatio legis.