Rada Ministrów 12 kwietnia br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Jak podkreślają autorzy projektu, zaproponowane zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w środowisku, a tym samym korzystnie przyczynić się do zdrowia ludzi. 

Za uchwaleniem noweli wraz z poprawkami głosowało 446 posłów, nikt nie był przeciw, 11 posłów wstrzymało się od głosu. Nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która odnosi się m.in. do kwestii ochrony przed hałasem, ma za zadanie zaimplementowanie dyrektyw unijnych ws. wspólnych metod oceny hałasu i ustalenia metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku.

Jedna z przyjętych w noweli poprawek, autorstwa klub PiS, przewiduje wydłużenie terminu na wprowadzenie energii z OZE do sieci energetycznej z 30 czerwca 2022 r. do 16 lipca 2024 roku.

Więcej: Wytwórcy odnawialnej energii dostaną więcej czasu na przesłanie jej do sieci>>

BHP cudzoziemców - zaproszenie na szkolenie online >>

Najważniejsze rozwiązania:

  • Podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musieli stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych. 
  • Organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażeni w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.
  • Marszałek województwa będzie mógł nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego. 
    • Przegląd ekologiczny służy usprawnieniu działalności marszałka województwa, który realizuje niektóre przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska. 
    • Przegląd ten dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska – proponuje działania naprawcze, które marszałek województwa analizuje w postępowaniu mającym ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko.  
  • Umożliwione zostało uregulowanie w rozporządzeniu sposobu ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dotyczy to także nowych inwestycji w sąsiedztwie takich zakładów, określenia rodzajów poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też: Egzekucja właściwego poziomu hałasu >

Czytaj także: Rząd przyjął strategię bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej>>