W ubiegłym roku na osiemdziesięciolecie wydano pisma wybrane Profesora. Stanowią one wyraz zainteresowań naukowych byłego sędziego Trybunału konstytucyjnego przejawianych w toku całej jego kariery. W jego dorobku liczącym ok. 400 pozycji znaleźć można artykuły naukowe dotyczące kwestii ustrojowych, w tym ustroju państw zachodnich jak i praw człowieka, oraz podstawowych zasad konstytucyjnych, szczególnie zasad podziału władzy.
Profesor Sokolewicz był absolwentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1954). Doktor nauk prawnych od 1964, doktor habilitowany od 1968. Profesor nadzwyczajny od 1974, profesor zwyczajny od 1987.
Zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN i kierownikiem zespołu badań nad instytucjami i doktrynami polityczno-prawnymi USA w latach 1969-1974. Od 1983 do 1992 kierownik zespołu prawa konstytucyjnego INP PAN.
Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1984-1992, ekspert sejmowej Komisji Konstytucyjnej w latach 1990-1991. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego od 1993 do 1999, kiedy to zrezygnował ze stanowiska.
Członek Zrzeszenia Prawników Polskich, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członek-korespondent Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu.