Podczas Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wybrano nowy zarząd i nową prezes. Obowiązki te objęła sędzia Ewa Ważny, z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Zastąpiła tym samym sędzię Dorotę Hildebrand-Mrowiec, która prezesem Stowarzyszenia była od 2015 r. 

Czytaj: Wydziały rodzinne nad przepaścią - braki kadrowe, wypalenie zawodowe sędziów>>

Ważna uchwała i dyskusja o problemach orzeczniczych

Jak poinformowała Prawo.pl nowa prezes, uczestnicy Kongresu zdobyli nową wiedzę w zakresie prawa, psychiatrii i psychologii, co - jak wskazała - jest niezbędne w rozpoznawaniu spraw rodzinnych i nieletnich. Podczas Kongresu omówione zostały również liczne problemy orzecznicze, także w sprawach z elementem zagranicznym. Sędzia wskazała, że to w istotny sposób może wpłynąć na ujednolicenie praktyki orzeczniczej w kraju.

Podczas Kongresu  podjęto także uchwałę, w której wskazano na szereg kwestii istotnych z punktu widzenia spraw rodzinnych. Stowarzyszenie sprzeciwia się w niej wszelkim działaniom podważającym autorytet sądów i sędziów, oraz: 

  • domaga się od władzy ustawodawczej i wykonawczej podjęcia szybkich, zdecydowanych działań, mających na celu poprawę opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Polsce, w tym zapewnienia im efektywnego wsparcia psychologicznego oraz psychiatrycznego;
  • domaga się zagwarantowania rzetelnego i realnego procesu konsultacji publicznych w zakresie projektowanych zmian legislacyjnych (aktualnie trwają prace m.in. nad projektem zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich);
  • sędziowie domagają się podjęcia działań mających na celu efektywną realizację celów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
  • w tym zwiększenie dostępności rodzinnych form pieczy zastępczej. 

W uchwale wskazano na konieczność systemowego wspierania finansowego telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie finansowego wsparcia organizacji społecznych działających na rzecz dobra dziecka i rodziny. Kolejnym punktem jest zagwarantowanie transparentności procesu przyznawania tej pomocy. 

 

"Nie" dla rozszerzenia kognicji sądów rodzinnych 

Stowarzyszenie w swojej uchwale domaga się również zaprzestania dyskryminowania dzieci i młodzieży, w szczególności z uwagi na pochodzenie etniczne, płeć, niepełnosprawność i jak wskazuje "oczekuje podjęcia natychmiastowych działań mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i opieki dzieciom z rodzin uchodźczych". 

Kolejną poruszoną w dokumencie kwestią jest konieczność wprowadzenia ustawowych gwarancji zapewnienia sędziom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości pomocy psychologicznej oraz regularnej edukacji z zakresu zdrowia psychicznego. 

Co ważne sędziowie postulują odstąpienie od planów objęcia kognicją sądów rodzinnych spraw, o których mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (chodzi o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia mieszkania].