Stosowny projekt zmiany rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego został właśnie skierowany do opiniowania. Związki zawodowe z nim się zapoznają, ale przyznają, że na oceny jest jeszcze za wcześnie. - Czemu ma to służyć? Być może uporządkowaniu obecnej sytuacji i rozwiązaniu problemów związanych choćby z zarządzaniem e-systemami - mówią nieoficjalnie.    

Czytaj: Rejestr zadłużonych przyblokował upadłości - bo nie działa jak powinien>>
Kwietko-Bębnowski Marek: Informatyzacja sądów administracyjnych - próba oceny i poradnik praktyczny >

Menadżer od zadań specjalnych

Z uzasadnienia wynika, że podjęcie takich prac jest spowodowane koniecznością utworzenia stanowiska dla wyspecjalizowanego pracownika, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie realizacją czynności biznesowych na poziomie całego sądownictwa powszechnego. I tak „menedżer usługi” będzie zarządzał procesem digitalizacji akt sądowych oraz obsługiwał proces związany z realizacją zadań w zakresie poboru/zwrotu opłat za wnioski składanych do Krajowego Rejestru Sądowego i Krajowego Rejestru Zadłużonych. 

Jego głównymi zadaniami ma być jednak zarządzanie, realizowanie i koordynowanie działaniami mającymi na celu zapewnienie utrzymania oraz rozwój danej usługi (systemu). Będzie też odpowiadał za:

  • zbieranie i analizowanie problemów, potrzeb i wymagań dla usługi IT i przekazywanie je od użytkowników biznesowych do realizacji zespołom IT;
  • określanie, które z nich powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności (priorytetyzacja) aby potrzeby interesariuszy (użytkowników) zostały zaspokojone;
  • monitorowanie i raportowanie o wskaźnikach (ekonomicznych, efektywnościowych, sprawnościowych, wydajnościowych) realizowanych przez usługę IT;
  • koordynowanie i nadzór nad zadaniami związanymi ze stroną organizacyjną (w tym organizację wsparcia) dla danego systemu.

 


Most łączący światy biznesu i techniczny, i rozbieżność w dodatku

Resort określa "menedżera usługi" jako most łączący świat biznesu ze światem technicznym, aby w sposób optymalny dostarczyć wymaganą modyfikację lub zmianę usługi, w szczególności pod względem organizacyjnym. Ma też wypełniać zadania związane z realizacją umowy – zlecanie, odbiór prac i produktów, rozliczanie wykonawcy. Koordynować działania operacyjne związane z zadaniami wynikającymi z zawartej umowy na utrzymanie usługi.

- Dotychczas nie było regulacji w tym zakresie i odpowiedzialność za powyższe procesy była rozproszona, co niejednokrotnie powodowało szereg niejasności, a niekiedy również problemów. Obecnie sądownictwo powszechne wykorzystuje około 20 systemów informatycznych, w których nie ma zorganizowanych struktur, które odpowiadałyby za biznesowe aspekty działania usług IT - wskazano. 

Od kandydata na nowe stanowisko wymagane będą wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie informatyki, ekonomii lub zarządzania. Dodatek ma wynieść - zgodnie z tym co jest w przepisie do 2 tys. zł, zgodnie z uzasadnieniem do 901 zł. A pensja od 3010 do 9000 zł. 

- Przewiduje się utworzenie minimum 40 stanowisk „menedżera usługi”. Jednocześnie zgodnie z koncepcją centralizacji IT na poziomie sądów apelacyjnych, osoby zajmujące stanowiska „menedżera usługi” powinny być zatrudnione w sądach apelacyjnych - wskazano w uzasadnieniu projektów.