W  ocenie KRS, TSUE w swoim wyroku potwierdził też, że respektuje sfery zastrzeżone dla państw członkowskich.  - Wprawdzie Trybunał stwierdza, że każdy czynnik polityczny biorący udział w powoływaniu sędziów może rodzić wątpliwości i uruchamiać ocenę, czy sąd jest sądem niezawisłym ale jednocześnie zwraca uwagę, że to dopiero zespół czynników – wyliczonych przykładowo – może prowadzić do ostatecznej konkluzji wykluczającej istnienie przymiotów niezawisłości i bezstronności. Wśród tych czynników wymienia praktykę organów uczestniczących w procesie nominacyjnym sędziów - dodaje Rada. 

 


I podkreśla, że Trybunał zauważył także, iż praktyka należy do sfery faktów, czyli ma to do siebie, że może ulegać zmianom w czasie.  "Przepisy ustrojowe mają zaś charakter uniwersalny" - czytamy w uchwale. 

Czytaj: TSUE: Sąd Najwyższy ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna jest niezależna>>

TSUE wskazuje na SN

Trybunał Sprawiedliwości zajmował się pytaniem prejudycjalnym zadanym przez polski Sąd Najwyższy, który miał wątpliwości, czy zgodnie z prawem Unii Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje niezależności. A wynikało to z faktu, że grupa sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta RP do Izby Dyscyplinarnej, jest wyłaniana przez Krajową Radę Sądownictwa. Niezależność KRS została z kolei podana w wątpliwość z uwagi  na polskie  przepisy zmieniające sposób powoływania sędziów będących członkami tego organu.

TSUE w wyroku wskazał, że to Sąd Najwyższy ma badać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów SN w stan spoczynku. 

W kontekście wybory sędziów, członków KRS stwierdził, że "takie sytuacje mogą prowadzić do braku przejawiania przez ten organ oznak niezawisłości lub bezstronności, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w tych jednostkach w społeczeństwie demokratycznym".

SN nie może podważać legalności KRS

Krajowa Rada Sądownictwa zauważa i podkreśla, że nie istnieją żadne instytucjonalne uregulowania, jak też nie istnieją żadne okoliczności faktyczne, które uzależniałyby ją od wpływów władzy ustawodawczej, wykonawczej czy też sądowniczej. 

- Rada jest organem w pełni niezależnym. Dla całkowitego usunięcia wątpliwości jednostek co do niezależności Rady należy rozważyć wzmocnienie ustrojowej pozycji jej członków na wzór innych organów konstytucyjnych - wskazano. 

 W uchwale podkreślono też, że Sąd Najwyższy nie może podważyć legalności innych konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej i nie ma kompetencji do wypowiadania się abstrakcyjnie o obowiązujących ustawach.

Dyskredytowanie sędziów uderza w obywateli

Dodano również, że KRS z niepokojem odbiera wypowiedzi, w tym także niektórych sędziów zachęcające do weryfikacji sędziów wybieranych przez Radę i wydanych przez nich orzeczeń. 

- Działania te mają na celu wywołanie fałszywego wrażenia w społeczeństwie, godzą w pewność obrotu prawnego i poczucie bezpieczeństwa prawnego obywateli - dodano. 

Czytaj: Prof. Gersdorf: Rząd i parlament powinny poprawić sądowe ustawy>>

Po wyroku, KRS intensywnie pracuje

Krajowa Rada Sądownictwa kontynuowała 21 listopada wybór sędziów do dwóch Izb Sądu Najwyższego - karnej i cywilnej. Jak poinformował Prawo.pl jej rzecznik sędzia Maciej Mitera rekomendowane zostały dwie osoby do Izby Karnej i jedna do Cywilnej. 

- W piątek mają być rozpatrywane kandydatury do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - dodał. 

Czytaj w LEX:

Bujalski Rafał, SN ma zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej. Omówienie wyroku TS z dnia 19 listopada 2019 r., C-585/18, C-624/18 i C-625/18 (KRS i SN) >

Dodatkowa argumentacja do wspólnego stanowiska w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 >

Wspólne stanowisko w sprawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 >