Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji. Projekt trafił właśnie do opiniowania. Wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Resort wyjaśnia, że projekt jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 103 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Powyższy przepis przewiduje, że Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia m.in.:

  • organizację i przebieg aplikacji, w tym zadania aplikanta i sposób ich wykonywania;
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć seminaryjnych oraz przerwy w ich odbywaniu, a także tryb wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia zajęć seminaryjnych;
  • tryb i sposób organizacji zajęć seminaryjnych i praktyk oraz ich rodzaj. 

Czytaj: Komornikom coraz trudniej na rynku, chcą waloryzacji opłat egzekucyjnych>>

Seminaria po sylwestrowej zabawie 

Jeśli przepisy się nie zmienią tak będzie w 2022 r. Nowy Rok przypada bowiem w sobotę, a pierwszy poniedziałek - to 3 stycznia. Ministerstwo wyjaśnia, że celem nowelizacji jest zmiana właśnie przepisu dotyczącego terminu rozpoczęcia zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych. 

- Powołany przepis, z uwagi na względy organizacyjne i logistyczne związane z odbywaniem aplikacji komorniczej, w tym liczbę aplikantów w poszczególnych izbach, wspólne prowadzenie zajęć seminaryjnych przez niektóre izby oraz weekendowy system odbywania zajęć, nie znajdował zastosowania w praktyce - wyjaśniono w uzasadnieniu. I dodano, że dlatego teraz proponowane jest elastyczne określenie terminu początkowego rozpoczęcia zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych przez wskazanie, że rozpoczynają się one nie później niż w dniu 21 stycznia. 

- Zmiana ta ma na celu umożliwienie radom izb komorniczych rozpoczęcie zajęć seminaryjnych w dogodnym, z uwagi na względy organizacyjne lub logistyczne, terminie - dodaje MS. 

 

7 dni na zmianę, bo pilnie potrzebna

Ministerstwo uzasadnia też datę wejścia w życie przepisów. Jak wyjaśnia "7 dni od dnia ogłoszenia" uzasadnione jest pilną potrzebą umożliwienia radom izb komorniczych wyznaczenie terminów rozpoczęcia zajęć seminaryjnych w 2022 zgodnie z projektowaną zmianą. 

- Przepis ten jest korzystny dla aplikantów, którzy m.in. nie będą każdorazowo zobligowani do uczestniczenia w zajęciach seminaryjnych w pierwszy poniedziałek, który przypada po dniu 1 stycznia, a radom zapewnia większy zakres w odniesieniu do wyznaczenia terminu rozpoczęcia zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem, rada właściwej izby komorniczej, przed rozpoczęciem roku aplikacji, określa harmonogram zajęć seminaryjnych dla każdego roku aplikacji oraz wyznacza kierownika aplikacji odpowiedzialnego za ich realizację, a harmonogramy zajęć seminaryjnych zawierają w szczególności terminy zajęć seminaryjnych - dodaje. 

Przypomina również, że analogiczna zmiana miała miejsce w odniesieniu do aplikacji notarialnej. 

- Zaproponowaną zmianę należy ocenić pozytywnie, znacznie zwiększa to bowiem elastyczność w przygotowywaniu przez Izby Komornicze planu zajęć dla aplikantów, co istotne w razie zmiany zbędna będzie zgoda na każdorazowe późniejsze rozpoczęcie takich zajęć - mówi Krzysztof Pietrzyk rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. 

Zainteresowanie aplikacją spada 

Rzecznik dodaje, że z roku na rok spada zainteresowanie aplikacją komorniczą. - Tym samym izbom komorniczym co raz trudniej jest organizować zajęcia seminaryjne  dla kilkuosobowych grup. Rady właściwych izb komorniczych mogą zawierać porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych aplikantów. W praktyce izby komornicze co raz częściej korzystają z takiej możliwości i organizują wspólne zajęcia dla aplikantów kilku izb komorniczych. Tego typu porozumienie przekazywane jest do wiadomości ministra sprawiedliwości i prezesów właściwych sądów apelacyjnych. Izbom komorniczym bardzo zależy na zachowaniu jak najwyższego poziomu prowadzonych dla aplikantów zajęć - mówi. 

Zaznacza równocześnie, że zajęcia seminaryjne prowadzą osoby wskazane przez radę właściwej izby komorniczej, w szczególności mogą to być komornicy, komornicy emerytowani, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, prokuratorzy w stanie spoczynku, sędziowie, sędziowie w stanie spoczynku, referendarze i starsi referendarze sądowi, a także pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni lub dydaktyczni szkół wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Akademii Nauk oraz inne osoby szczególnie obeznane z problematyką działalności komorników i egzekucji sądowej.