Trybunał Konstytucyjny miał w środę rozstrzygnąć, czy przepis umożliwiający nałożenie sankcji za nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług łamie Konstytucję. Wniosek w tej sprawie złożył minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro w związku ze sprawą łódzkiego drukarza, który odmówił wydrukowania plakatów organizacji LGBT. 

Czytaj: TK na razie nie rozstrzygnie sporu o odmowę druku plakatów LGBT>>
 

Odwołanie w ostatnim momencie

Informacja o odwołaniu rozprawy pojawiła się na stronie Trybunału w przeddzień, czyli we wtorek 9 kwietnia. Nie podano przyczyn tej decyzji, ani nowego terminu rozpatrzenia sprawy. Natomiast o powodach jej podjęcia przez kierownictwo TK zawiadomiony został rzecznik praw obywatelskich, który który przyłączył się do postępowania i wystąpił 30 marca br. o wyłączenie z udziału w rozpoznawaniu sprawy sędziego Jarosława Wyrembaka.

Wyjaśnienie sędziego Jarosława Wyrembaka do publikacji o wyłączeniu go ze składu TK>>

Sprawdź procedury w LEX:

Wyłączenie sędziego na jego żądanie (okoliczności wywołujące wątpliwość co do bezstronności) >

Wyłączenie sędziego z urzędu (podstawy wyłączenia z mocy samej ustawy) >

Wyłączenie sędziego na wniosek strony (podstawy wyłączenia z mocy samej ustawy) >

Sędzia już przedstawił swoje zdanie

Rzecznik wskazał w swoim wniosku, że za jego wyłączeniem przemawia brak jego bezstronności w rozpatrywanej sprawie - bo zajął już w niej stanowisko. Był bowiem autorem ekspertyzy  Biura Analiz Sejmowych  pt. „Opinia prawna dotycząca pism w sprawie odwołania Pana dr. Adama Bodnara z zajmowanego stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich - z powodu wielokrotnego sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu”. Wyraził w niej pogląd, że "ofiara propagandowej akcji radykalnych działaczy homoseksualnych, zamiast wsparcia w realizacji swych praw sumienia i wolności gospodarczej, spotkała się z atakiem urzędującego Rzecznika Prawa Obywatelskich" oraz że pozbawione legitymacji prawnej jest działanie Rzecznika, motywowane założeniem, że "miał miejsce akt dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną w odniesieniu do podmiotu, który nie jest osobą fizyczną i któremu - w związku z tym właśnie faktem - żadnej orientacji seksualnej przypisać nie można". 
Zdaniem RPO wypowiedź ta dotyczy sprawy łódzkiego drukarza, a tym samym odnosi się bezpośrednio do przedmiotu orzekania.

 

Termin odwołany, wyjaśnień brak

Argumentację rzecznika praw obywatelskich uznał przewodniczący mającego orzekać w  tej prawie składu TK sędzia Andrzej Zielonacki, który poinformował, że odwołał termin posiedzenia niejawnego oraz ogłoszenia orzeczenia.

Sędzia nie odniósł się w swoim piśmie do tego, że Rzecznik wnosił o wyłączenie ze składu TK w tej sprawie nie tylko Jarosława Wyrembaka, ale także Mariusza Muszyńskiego - jako osób nieuprawnionych do orzekania. RPO wskazał ich Sejm na obsadzone prawidłowo 8 października 2015 r. stanowiska sędziego TK. O wniosku RPO dotyczącym Mariusza Muszyńskiego nie ma mowy w piśmie Andrzeja Zielonackiego.