Powód, radca prawny Jakub H. pozwał swego pracodawcę spółkę akcyjną z Chełma o odszkodowanie.  

Rzeczywisty powód wypowiedzenia

Radca pracował w spółce od ponad półtora roku na umowie na czas określony. Spółka wypowiedziała tę umowę radcy we wrześniu 2016 r. z powodu niewykonania polecenia służbowego. Polecenie to odmowa wykonania audytu zarządzania funduszem sekurytyzacyjnym. Chodziło o zachowanie lub likwidację tego funduszu.

Zdaniem powoda rzeczywistym powodem wypowiedzenia była niechęć spółki do wypłacenia radcy kilkunastotysięcznej premii.

Czytaj: Jak należy traktować umowę na czas określony zawartą przed wejściem w życie zmian od 22 lutego 2016 r.?>>

Sąd I instancji oddalił powództwo Jakuba H. , gdyż stwierdził, że kontrola sądu w sprawie umowy na czas określony dotyczyć może tylko kwestii formalnych, a w tej sprawie procedury zakład nie naruszył.

Zobacz: Wypowiadanie umów o pracę na przykładach >

Apelacja: wypłacić odszkodowanie

Powód nie zgodził się z tym wyrokiem i złożył apelację powołując się na art. 19 ustawy o radcach prawnych. Według tego przepisu rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcą prawnym przez jednostkę organizacyjną z powodu nienależytego wykonywania obowiązków radcy wynikających z przepisów tej ustawy może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych. Opinia ta powinna być przesłana jednostce organizacyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania od tej jednostki zawiadomienia o zamiarze rozwiązania stosunku pracy.

 

 

Zdaniem pełnomocnika skarżącego nie ma rozróżnienia między umowami ( na czas nieokreślony i określony) i zawsze pracodawca musi konsultować wypowiedzenie z samorządem radcowskim.

Zobacz: Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę >

Sąd II instancji zasądził odszkodowanie na rzecz powoda. I dlatego pozwana spółka złożyła skargę kasacyjną. Kasacja oparła się o twierdzenie, że w wypadku umów na czas określony radców prawnych nie jest wymagana opinia samorządu, gdyż pracodawca nie musi uzasadniać rozwiązania takich umów.

Argumenty stron

Adwokat Józef Pichura podkreślił, że art. 19 ustawy o radcach prawnych to jest problem prymatu kodeksu pracy nad ustawą samorządową. - Celem tego przepisu nie jest ochrona stosunku pracy radcy prawnego - dodał.

W odpowiedzi pełnomocnik powoda powiedział, że art. 19 służy ochronie niezależności radcy prawnego. Ten przepis wymaga konsultacji wypowiedzenia każdej umowy. To nie jest szerszy przepis w stosunku do art. 30 par. 4 kodeksu pracy, ale inny. Przepis kp stanowi, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony nie powinna być wskazana przyczyna rozwiązanie umowy.

Zobacz: Błędy przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia >

SN uchyla wyrok sądu II instancji

Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z września 2017 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Powodem uchylenia był błąd w interpretacji art. 19 ustawy o radcach prawnych w kontekście kodeksu pracy - jak podkreśliła sędzia Romualda Spyt - Przy wypowiedzeniu umowy na czas określony przyczyna nie musi być wyjaśniona.

Pracownik zwolniony z umowy na czas określony może bronić się tylko zarzutami natury formalnej - dodał SN. - Art. 19 odnosi się do kodeksu pracy, a kodeks a art. 38 odnosi się do konsultacji przy wypowiedzeniu umowy i zasadności tego wypowiedzenia.

Jednakże polski kodeks pracy stoi w kolizji z dyrektywą 99/70 z 28 czerwca 1999 r., w której w klauzuli 4 zakłada się, że pracownicy powinni być równo traktowani, niezależnie od rodzaju zawartej umowy. - Istnieje sprzeczność między prawem krajowym a unijnym w kwestii wypowiedzenia umów - podkreśliła sędzia Spyt.

Teraz Sąd Okręgowy powinien odnieść się do pytania, czy przyczyna wypowiedzenia umowy na czas określony radcy prawnemu mieści się w granicach art. 19 ustawy o radach prawnych.

 Sygnatura akt I PK 41/18, wyrok Izby Pracy SN z 8 maja 2019 r.