Poprzedni rząd widział w mediacji sposób na zmniejszenie obciążenia sądów. Pomysły były różne, łącznie z wprowadzeniem postępowania informacyjnego i mediacji do rozwodów par posiadających małoletnie dzieci. Z kolei Krajowy Rejestr Mediatorów, miał uporządkować sytuację z mediatorami. Podstawy prawne Rejestru zawarto w projekcie nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem do rejestru mieli zostać wpisywani:

 • mediatorzy,
 • stali mediatorzy w sprawach cywilnych,
 • stali mediatorzy w sprawach karnych,
 • oraz instytucje uprawnione do prowadzenia mediacji w sprawach karnych.

  Czytaj: Kończą się prace nad Krajowym Rejestrem Mediatorów, ale Sejm może nie zdążyć >>

Stali mediatorzy mieli mieć wpis do KRM

Co ważne, i co budziło wcześniej spore obawy, mediatorzy wpisani obecnie na listy stałych mediatorów mieli zostać wpisani do Krajowego Rejestru Mediatorów, jeśli przedstawią dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych. Chodzi o art. 157h par. 1 i 2, czyli jeśli taki mediator:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
   

Mediatorzy wpisani na listę w więcej niż jednym sądzie okręgowym byliby natomiast zobowiązani do złożenia dokumentów i oświadczeń do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę instytucji wraz z informacją o wszystkich listach stałych mediatorów i wykazach, na których widnieją. Same wpisy do Rejestru miały następować na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości albo właściwego prezesa sądu okręgowego. Z kolei stałym mediatorem mogłaby być osoba fizyczna, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 • ukończyła 26 lat;
 • zna język polski w mowie i piśmie;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
 • skarbowe;
 • została wpisana do Rejestru.

 
Zgodnie z tamtym projektem, mediatorem w sprawach cywilnych nie mógłby być sędzia, asesor sądowy, aplikant aplikacji sędziowskiej, referendarz sądowy, asystent sędziego oraz ławnik sądowy w czasie trwania kadencji (nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku).  Z kolei stałym mediatorem w sprawach karnych - sędzia, prokurator, asesor sądowy, asesor prokuratury i aplikant aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, referendarz sądowy, asystent sędziego, asystent prokuratora, funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw oraz ławnik sądowy w czasie trwania kadencji (nie dotyczy to sędziów oraz prokuratorów w stanie spoczynku).

Czytaj: Jesteś mediatorem, zostaniesz wpisany do Krajowego Rejestru Mediatorów>>

Czy coś się zmieni? Prace trwają

Jak poinformowało Prawo.pl Ministerstwo Sprawiedliwości, projekty zmian legislacyjnych dot. Krajowego Rejestru Mediatorów zostały objęte dyskontynuacją prac Sejmu i muszą przejść ponowny proces legislacyjny.

- W Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczęto już nad tym pracę, czego przykładem jest uruchomienie Pilotażu Krajowego Rejestru Mediatorów. Pilotaż jest realizowany w celu sprawdzenia i przetestowania rozwiązań i funkcji zaprojektowanych w Rejestrze pod kątem ich efektywności i funkcjonalności - wskazano.

Chodzi m.in. o działającą na stronie ministerstwa wyszukiwarkę, przy pomocy której można wyszukać mediatora lub instytucję uprawnioną do prowadzenia mediacji.