Takie zmiany, dotyczące adwokackiego postępowania skargowego, przyjęto podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej. Chodzi o dodanie całego rozdziału VII, dotyczącego rozpoznawania skarg do Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich.

- Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicić postępowanie i wprowadzić jego ramy, przede wszystkim poprzez zagwarantowanie osobom kierującym pisma do organów izb adwokackich podstawowe mechanizmy prawne, aby ich sprawy zostały prawidłowe zakwalifikowane i rozstrzygnięte. Najważniejsze są te zmiany, które obejmują wprowadzenie ram postępowania, tj. terminów, form załatwiania spraw i gwarancji procesowych dla osoby skarżącej - mówi prezes NRA Przemysław Rosati.

-  Referat Skarg to jest pierwszy etap szeroko ujętego pionu dyscyplinarnego, w którym „oddzielamy ziarno od plew”. Chodzi o odgraniczenie oczywiście bezzasadnych pism dotyczących działalności adwokatów czy aplikantów od poważnych spraw, którymi powinien zająć się rzecznik dyscyplinarny. Jest wiele pism, w których skarżący pyta się wręcz, czy dane zachowanie adwokata było właściwe czy nie  - mówi adwokat Piotr Mazuro, wicedziekan i kierownik referatu skarg i wniosków ORA w Szczecinie.

Na problem zwracał też uwagę (w maju br.) Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazywał, że trafiają do niego skargi obywateli na niewłaściwe kwalifikowanie przez organy samorządu adwokackiego zawiadomień o deliktach dyscyplinarnych, które są nagminnie rozpatrywane jako skargi w trybie kodeksu postępowania administracyjnego i nie są przekazywane do rzecznika dyscyplinarnego, wobec czego nie są traktowane jako zawiadomienie o przewinieniu dyscyplinarnym.

Czytaj: RPO: Potrzeba jasnych kryteriów klasyfikacji skarg na adwokatów >>

 

Cel - zapobiegania przedawnieniom

Mecenas Mazuro dodaje, że celem zmian było m.in. to, by nie dochodziło do przedawnień tego typu postępowań. - Zagwarantowaliśmy skarżącym, że w sytuacji, gdy nie będzie ich satysfakcjonować sposób załatwienia sprawy przez referat skarg, będą mieli możliwość postępowania przed rzecznikiem dyscyplinarnym z ewentualnym zaskarżeniem jego rozstrzygnięcia do sądu dyscyplinarnego - dodaje.  

- Jako kierownik referatu mogę powiedzieć, że nawet 70, 80 proc. takich skarg jest bezpodstawnych. Nierzadko wynika to niezrozumienia istoty zawodu adwokata. W takiej sytuacji rzetelne uzasadnienie stanowiska referatu dla skarżącego, bardzo często kończy sprawę. Ale faktycznie zdarzają się osoby, których ta argumentacja nie przekonuje. Wówczas - jak już mówiłem - nie chcemy zamykać im drogi do formalnej procedury z udziałem rzecznika dyscyplinarnego - zaznacza.

Według mecenasa istotną zmianą jest również to, że jeżeli zachowanie zarzucane adwokatowi miało miejsce przed 12 miesiącami, to skarga będzie automatycznie przekazywana do rzecznika dyscyplinarnego. - Przy czym trzeba zaznaczyć, że pisma kierowane do rzecznika trafiają do niego od razu, nie zajmuje się nimi referat. Podobnie, jeśli pismo zawiera wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego - podsumowuje.

Dodaje, że zmiany mają służyć ujednoliceniu praktyki w całej Polsce. 

 


Dwa miesiące na rozpoznanie skargi

Przypomnijmy, że chodzi o uregulowanie kwestii związanych z rozpoznaniem skarg przez referat skarg. Nadal - zgodnie z par. 17 - ma on zajmować się w szczególności:
a) prowadzeniem rejestru skarg i wniosków oraz ich załatwianiem,
b) przekazywaniem skarg i wniosków do rzecznika dyscyplinarnego w razie uzasadnionego podejrzenia, iż zachodzą znamiona czynu ściganego dyscyplinarnie,
c) bieżącą analizą przyczyn powstawania skarg i wniosków oraz przedstawianiem jej radzie z jednoczesnym sprawozdaniem z załatwienia skarg i wniosków. Rada przesyła roczne sprawozdanie z załatwiania skarg i wniosków Naczelnej Radzie Adwokackiej
 
I tak zgodnie ze zmianami, skarga ma być rozpoznawana w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia jej wniesienia. Przy czym jeśli do zdarzenia doszło przed 12 miesiącami (licząc od wniesienia skargi) to taka skarga będzie przekazywana bezpośrednio do rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej, chyba że - jak zapisano w regulaminie - z jej treści wynika, że jest ona oczywiście bezzasadna.

Datą zakończenia rozpoznania skargi będzie dzień sporządzenia i podpisania informacji o sposobie jej załatwienia skierowanej do wnoszącego skargę lub dzień przekazania sprawy do rzecznika dyscyplinarnego, a o sposobie załatwienia skargi będą zawiadamiani: wnoszący skargę oraz adwokat lub aplikant adwokacki, którego skarga dotyczy.

 

Co powinno być w skardze?

Uregulowano również, że jeżeli skarga dotyczy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, członka Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i jego zastępcy, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, a nadto przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej i członka Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz dziekana, członka okręgowej rady adwokackiej, rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej i jego zastępcy, prezesa sądu dyscyplinarnego i członka sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego komisji rewizyjnej i członka komisji rewizyjnej, to okręgowa rada adwokacka przekazuje ją do NRA.

Sama skarga z kolei powinna zawierać - jak zapisano - co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres lub adres poczty elektronicznej, żądanie oraz opis stanu faktycznego. Skarga składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez wnoszącego. To istotne, bo jeżeli w skardze nie wskazano adresu lub adresu poczty elektronicznej wnoszącego skargę i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, pozostawia się ją bez rozpoznania i jedynie ze wzmianką w aktach. Ale taka informacja ma trafić do osoby, która skargę złożyła.

 

Siedem dni na stanowisko adwokata

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w ramach rozpoznania skargi adwokat lub aplikant adwokacki będzie wezwany do przedstawienia stanowiska na piśmie. Dostanie w tym celu kopię skargi wraz z załącznikami i będzie miał na to "termin na złożenie stanowiska odpowiedni do wagi i zawiłości sprawy, nie dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia doręczenia korespondencji".

Z kolei w przypadku, gdy skarżący nie będzie się zgadzał się ze sposobem załatwienia swojej skargi przez referat skarg, sprawa będzie przekazywana do rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej.

Polecamy w LEX:

Zawodowy pełnomocnik w social media - aspekty praktyczne >

Lepiej liczyć, więcej zarabiać. Jak podnieść efektywność finansową kancelarii >

Profesjonalne raportowanie czasu pracy w kancelarii >

Zakładanie kancelarii prawnej w praktyce >