Stanowisko przyjęto z okazji czterdziestej rocznicy uchwalenia ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, na początku obrad podczas, których analizowane będą m.in. zmiany w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego i radcowskiej ordynacji wyborczej. A czas jest szczególny bo w Trybunale Konstytucyjnym jest wniosek posłów m.in. Solidarnej Polski o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących samorządów radcowskiego i adwokackiego.

Czytaj:
Reklama prawników - radcy prawni krok przed adwokatami >>

Chróścik: Osłabienie samorządności zawodowej radców uderzy w praworządność >>

Zawód radcy zawodem zaufania publicznego

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych podkreślił w przyjętym stanowisku, że zawód radcy prawnego jest zawodem zaufania publicznego, powołanym do świadczenia pomocy prawnej oraz ochrony praw i wolności obywatelskich, a samorząd zawodowy radców prawnych na mocy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

- Wyrażamy uznanie wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom, radcom prawnym, którzy – zgodnie z rotą ślubowania – swoje obowiązki zawodowe wypełniali sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachowując tajemnicę zawodową, kierując się zasadami etyki oraz sprawiedliwości i w ten sposób przyczynili się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej - wskazano.

Podziękowano za długoletnie zaangażowanie członkom samorządu zawodowego radców prawnych oraz wszystkim osobom, które na przestrzeni lat położyły podwaliny pod niezależny samorząd radcowski, a następnie wytrwale pracowali na rzecz jego rozwoju i jego silnej pozycji w systemie wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej.

- Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych szczególne słowa wdzięczności kieruje do Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych oraz innych osób sprawujących funkcje w organach samorządu, za długoletnią i oddaną służbę na rzecz samorządu zawodowego radców prawnych, zaangażowanie w podnoszenie świadomości prawnej obywateli oraz odważne występowanie w obronie praworządności - dodano.

 

Szykuje się zmiana preambuły

Zjazd pracuje nad zmianami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Rozważane jest m.in. zmiana preambuły. Tu warto przypomnieć jak obecnie ona brzmi:

Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony. Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i samorządowym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego.

Zmiany są zasadnicze. W propozycji zaakcentowane jest m.in. to, że radcy prawni to zawód zaufania publicznego. I tak zgodnie ze zmianami, które będą przedłożone Nadzwyczajnemu Zjazdowi: Radca prawny wykonując w sposób samodzielny i niezależny zawód zaufania publicznego służy dobru osób, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony. Pełni swą misję społeczną z poszanowaniem obowiązków wobec demokratycznego społeczeństwa, zawodu radcy prawnego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Dalej podkreślona jest m.in. waga samorządu i tak: Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zorganizowany na zasadzie samorządu stanowi jedną z gwarancji praworządności. Jest to zawód respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane przez tradycję jego wykonywania, przyczyniające się do godnego i uczciwego świadczenia pomocy prawnej.