Minister sprawiedliwości zmienił rozporządzenie w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wejdzie ono w życie 25 stycznia br.
Zgodnie z nim, przesłane do wiadomości dyrektora zakładu wnioski, skargi lub prośby, które są adresowane do innego organu, pozostawi się bez rozpoznania.
Wnoszący wniosek, skargę lub prośbę jest obowiązany do uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów. Jeżeli wniosek, skarga lub prośba takiego uzasadnienia nie zawierają, wzywa się wnoszącego do uzupełnienia tego braku, w terminie tygodnia od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że jego nie usunięcie spowoduje pozostawienie wniosku, skargi lub prośby bez rozpoznania.
Wniosek, skargę lub prośbę  bez podpisu wnoszącego właściwy organ może pozostawić bez rozpoznania. Cofnięcie wniosku  lub prośby przez wnoszącego powoduje pozostawienie ich bez rozpoznania.
W przypadku złożenia skargi lub prośby opartych na tych samych podstawach faktycznych, albo zawierających wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców – pozostawia się bez rozpoznania.
To samo dotyczy nie zawierających uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym ich rozpoznanie – właściwy organ może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania.