Senat ma wybrać 30 ławników na  drugą kadencję, która trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyboru. Oznacza to, że II kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2023 r i zakończy 31 grudnia 2026 r.

Ławnicy zasiadają w dwóch izbach Sądu Najwyższego; Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała 15 lipca br.

Kryteria doboru ławników

Na ławników SN zgłoszono do marszałka Senatu 59 osób. Kandydatów mogły przedstawić stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 100 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze.

Zgodnie z art. 59 par. 3 ustawy o Sądzie Najwyższym ławnikiem Sądu Najwyższego może być osoba, która:

 • posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 40 lat, w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat,
 • jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika Sądu Najwyższego,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Czytaj też: Wynagrodzenia ławników i biegłych sądowych >>>

Kto nie może być ławnikiem?

Zgodnie z art. 60 tej ustawy ławnikiem Sądu Najwyższego nie może być natomiast osoba zatrudniona w SN, innych sądach i prokuraturze. A także:

 • wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • będąca ławnikiem w sądach powszechnych lub sądach wojskowych;
 • będąca funkcjonariuszem Policji i pracująca w służbach związanych ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • pracująca w urzędach obsługujących centralne organy państwa;
 • wykonująca zawód dla którego sądem właściwym w sprawach dyscyplinarnych może być Sąd Najwyższy;
 • będąca adwokatem albo aplikantem adwokackim, radcą prawnym albo aplikantem radcowskim, notariuszem, zastępcą notarialnym albo aplikantem notarialnym;
 •  będąca duchownym,
 • żołnierzem w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariuszem Służby Więziennej;
 • będąca posłem, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego,
 • radnym gminy, powiatu lub województwa;
 • która pełniła służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa; należąca do partii politycznej.

Czytaj też: Postępowanie sprawdzające wobec ławnika sądowego w zakresie ochrony informacji niejawnych >>>

Pięć osób nie spełniało wymogów

Po przeprowadzeniu badania formalnoprawnej poprawności zgłoszeń komisja podjęła dwie uchwały. W pierwszej przedstawiła Senatowi projekt uchwały stwierdzającej pozostawienie bez dalszego biegu pięć zgłoszeń wniesionych po upływie terminu lub niespełniających wymogów formalnych.

Nie spełniało wymogów formalnych na przykład zgłoszenie dokonane przez Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty, do którego nie dołączono odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. A cztery zostały zgłoszone po terminie, zaś jedna bez wskazania podmiotu rekomendującego.

Na tej podstawie Izba podejmie uchwałę stwierdzającą pozostawienie wskazanych zgłoszeń bez dalszego biegu.

 

 

Ławnicy z KOD

W drugiej uchwale komisja wskazała marszałkowi Senatu kandydatów, których zgłoszenia zostały wniesione w terminie i spełniają wymogi formalne. Kandydatury w większości przedstawił Komitet Obrony Demokracji.

Na podstawie uchwały marszałek Senatu zwróci się do komendanta głównego Policji o informacje dotyczące wskazanych w uchwale kandydatów na ławników, sporządzone na zasadach określonych dla informacji o kandydatach do objęcia stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

Uzyskane informacje marszałek Senatu przekaże komisji praw człowieka, która przedstawi następnie Senatowi listę kandydatów oraz opinie o nich w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie o Sądzie Najwyższym, sformułowane na podstawie posiadanych dokumentów, a w razie potrzeby przesłuchania określonych kandydatów.

 Termin na wybór przez Senat ławników Sądu Najwyższego upływa 31 października 2022 r.