Stanowisko ministra jest odpowiedzią na raport sporządzony po wizytacji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie (KOZZD).

Projekt będzie odnosił się m.in. do procedur wobec osób przyjmowanych do ośrodka, zasad sprawowania nad nimi kontroli i kwestii umieszczania w ośrodku w ramach zabezpieczenia przed prawomocnym orzeczeniem o skierowaniu do tej placówki.

Więcej pieniędzy dla ośrodka

Ponadto zmiany miałyby zapewnić zwiększenie dofinansowania ośrodka, a także osłonę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych wobec pracowników ochrony placówki.

Minister Woś zapewnił w swoim piśmie, że w stałym zainteresowaniu ministerstwa pozostają kwestie prawidłowości regulacji prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

Obowiązująca od 2014 r. ustawa umożliwiła na mocy decyzji sądu cywilnego stosowanie - na wniosek dyrektora zakładu karnego - wobec takich osób, już po odbyciu przez nich kar więzienia, nadzoru prewencyjnego lub leczenia w KOZZD.

Zaostrzenie kontroli

Jak przekazał Woś, we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się obecnie prace legislacyjne nad projektem nowelizacji tej ustawy.

Jak stwierdził minister, podstawowym celem projektu będzie "rozbudowanie ustawowych regulacji odnoszących się do spraw mających wpływ na pobyt osób umieszczonych w KOZZD, tak aby wszelkie rozstrzygnięcia o sytuacji tych osób w ośrodku znajdowały podstawy w akcie ustawowym".

Minister za konieczne uznał podjęcie działań w celu unormowania praw i obowiązków osób umieszczonych w ośrodku w przepisach rangi ustawowej.

Ponadto proponowane zmiany mają dotyczyć m.in. zasad sprawowania kontroli w odniesieniu do osób umieszczonych w ośrodku, udzielania zezwolenia na czasowy pobyt poza Ośrodkiem, procedur przeprowadzania kontroli pomieszczeń, przedmiotów, kontroli osobistej i nadzoru korespondencji.

Konsekwencje uchwały SN

W projekcie przewiduje się wprowadzenie zmian mających na celu uregulowanie kwestii stosowania zabezpieczenia polegającego na umieszczeniu osoby w  ośrodku - dodał Woś. Taka zmiana będzie konsekwencją uchwały Sądu Najwyższego z marca br., w której sąd ten orzekł, że obecne regulacje Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące zabezpieczenia postępowania nie mogą stanowić podstawy prawnej do pozbawienia wolności groźnego przestępcy w KOZZD do czasu prawomocnego umieszczenia go w tym ośrodku.

Niebawem w życie wejdzie zaś inna - podpisana już przez prezydenta - nowelizacja ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla innych. Nowelizacja ma zapewnić dodatkowe środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów KOZZD.