Opublikowane 28 listopada rozporządzenie nr 2018/1805 wprowadza ogólną zasadę wzajemnego uznawania. Wszystkie orzeczenia sądowe w sprawach karnych wydane w jednym państwie UE będą co do zasady bezpośrednio uznawane i wykonywane przez inne. Rozporządzenie przewiduje nieliczne powody, które uzasadniałyby nieuznanie bądź niewykonanie.

Nowa regulacja obejmuje szeroki zakres rodzajów konfiskaty w sprawach karnych, np. konfiskatę równowartości, konfiskatę bez wyroku skazującego, w tym pewne systemy konfiskaty prewencyjnej, o ile istnieje związek z przestępstwem.

 

 

UE przewidziała 45-dniowy termin na uznanie nakazu konfiskaty, a w sprawach pilnych – 48 godzin na uznanie i 48 godzin na wykonanie nakazu zabezpieczającego. Terminy te można wydłużyć jedynie w ściśle określonych okolicznościach. Jednocześnie, aby przyspieszyć i zracjonalizować działania zabezpieczające i konfiskujące, UE wprowadziła standardowe zaświadczenia i procedury.

Czytaj: Przepisy o rozszerzonej konfiskacie naruszą prawo własności?>>

Nowe rozporządzenie zastępuje decyzje ramowe o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia (z 2003 r.) i o wzajemnym uznawaniu nakazów konfiskaty (z 2006 r.). Uznano, że straciły one swoją aktualność i nie przystawały już do najnowszych przepisów krajowych i unijnych o zabezpieczaniu i konfiskacie, co otwierało przed przestępcami luki prawne.

Rozporządzenie rozpocznie swoje stosowanie 19 grudnia 2020 r.

 

Czytaj w SIP LEX:

Kolizje norm o międzynarodowej współpracy w sprawach karnych w zakresie zabezpieczenia mienia

Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich