W myśl projektu, który trafił już do Sejmu w ramach pakietu nazywanego tarczą antykryzysową 4, tryb widekonferencji będzie mógł być zastosowany także przy posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania, w przypadku oskarżonego i podejrzanego. Nie będzie konieczne doprowadzenia do sądu, jeżeli jego udział w posiedzeniu może być zapewniony przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności procesowych na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

O tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić możliwość e-rozpraw w sprawach karnych mówiła wiceminister Dalkowska. Wyjaśniała, że nie zrobiono tego w poprzedniej noweli - razem ze zmianami w Kpc, z powodu specyfiki postępowania karnego. -Przede wszystkim konieczność zapewnienia - szczególnie w przypadku osób pozbawionych wolności - należytej ochrony ich interesów i praw - mówiła wiceminister. 

Czytaj: Rozprawa online na wniosek strony, obrońcy lub pełnomocnika>>

Co w projekcie? 

Projekt, który trafił do Sejmu,różni się w szczegółach od poprzedniej wersji, który opisywaliśmy 14 maja.  

W myśl propozycji do artykułu 374 mają zostać dodane paragrafy od 3 do 10. I tak: 

 • przewodniczący na wniosek prokuratora wyraża zgodę na jego udział w rozprawie lub posiedzeniu przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających udział w tych czynnościach na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy techniczne; 
 • przewodniczący może zarządzić, na wniosek stron lub z urzędu, że oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy, jeżeli są pozbawieni wolności, wezmą udział w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość;
 • przewodniczący może zarządzić, na wniosek stron lub z urzędu, że strony, obrońcy lub pełnomocnicy, którzy stawili się w sądzie, wezmą udział w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość, przebywając w pomieszczeniu lub pomieszczeniach sądu przystosowanych do przeprowadzania czynności przy użyciu tych urządzeń. Zarządzenie może dotyczyć wszystkich lub niektórych uczestników rozprawy wymienionych w zdaniu pierwszym;
 • strony, z wyjątkiem oskarżyciela publicznego, obrońcy i pełnomocnicy biorą udział w rozprawie przeprowadzanej z zastosowaniem wideokonferencji w obecności referendarza sądowego, asystenta sędziego lub urzędnika zatrudnionego w sądzie, a jeżeli są pozbawieni wolności w zakładzie karnym lub areszcie śledczym - w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej;
 • obrońca bierze udział w rozprawie przeprowadzanej z zastosowaniem tego trybu  w miejscu przebywania oskarżonego, chyba że stawi się w tym celu w sądzie;
 • w wypadku gdy obrońca bierze udział w rozprawie przebywając w innym miejscu niż oskarżony, sąd na wniosek oskarżonego lub obrońcy może zarządzić przerwę na czas oznaczony, w celu kontynuacji rozprawy w tym samym dniu, aby umożliwić telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba że złożenie wniosku w sposób oczywisty nie służy realizacji prawa do obrony, a w szczególności zmierza do zakłócenia lub nieuzasadnionego przedłużenia rozprawy;
 • na rozprawie prowadzonej z wykorzystaniem trybu wideokonferencji wnioski i inne oświadczenia mogą być składane wyłącznie w formie ustnej;
 • a jeżeli zachodzi potrzeba udziału tłumacza, bierze on udział w rozprawie w miejscu przebywania oskarżonego niewładającego w wystarczającym stopniu językiem polskim lub w miejscu przebywania osoby, co do której zachodzą okoliczności określone w art. 204 par. 1 pkt 1, chyba że przewodniczący zarządzi inaczej.


Przesłuchanie "na odległość" także przy areszcie 

Zgodnie z propozycjami ma zostać zmieniony par. 3 art. 250 dotyczący - w związku z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania - pouczenia i doprowadzenia oskarżonego do sądu. Zgodnie z propozycją MS dodany zostaje fragment, że doprowadzenia oskarżonego do sądu nie zarządza się, jeżeli jego udział w posiedzeniu ma być zapewniony przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie czynności procesowych na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

 

Zgodnie z kolejnymi zmianami - wprowadzenie par. 3b do 3 f: 

 • udział oskarżonego w posiedzeniu dotyczącym zastosowania tymczasowego aresztowania może być zapewniony przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku na odległość;
 • oskarżony bierze udział w posiedzeniu w trybie określonym w par. 3b w obecności referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub urzędnika zatrudnionego w sądzie lub prokuraturze, a jeżeli przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym – w obecności funkcjonariusza Służby Więziennej;
 • obrońca bierze udział w posiedzeniu przeprowadzonym w trybie wideokonferencji w miejscu przebywania oskarżonego, chyba że stawi się w tym celu w sądzie lub sąd zobowiąże go do udziału w posiedzeniu w budynku sądu z uwagi na konieczność uchylenia ryzyka nierozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego;
 • w wypadku, gdy obrońca bierze udział w posiedzeniu przebywając w innym miejscu niż oskarżony, sąd na wniosek oskarżonego lub obrońcy może zarządzić przerwę na czas oznaczony i zezwolić na telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba że uwzględnienie wniosku może zakłócić prawidłowy przebieg posiedzenia lub stwarza ryzyko nierozstrzygnięcia wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego.

Przepisów tych ma nie stosować się w przypadku oskarżonego, którego dotyczą okoliczności wskazane w art. 79 par. 1 pkt 2. (dotyczących obrony obligatoryjnej). 

W przypadku podejrzanego zmiana zostaje wprowadzona w art. 248 dotyczącym dopuszczalnego terminu zatrzymania. I tak zgodnie ze zmienionym par. 2: zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania albo nie ogłoszono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania w wypadku udziału podejrzanego w posiedzeniu sądu w trybie art. 250 par. 3b" - czyli przy użyciu urządzeń umożliwiających bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. 

Czytaj: Będzie powtórka z e-doręczeniami - MS szykuje kolejny projekt>>

Wraca sprawa kary łącznej 

Pakiet zmian określanych tarczą antykryzysową 4, wprowadza też zmiany do Kodeksu karnego. Chodzi o planowane i zapowiadane o dłuższego czasu przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany dotyczące kary łącznej. 

Zmiany dotyczą art. 85, 86, 89 i 91 Kodeksu karnego. Zgodnie z nimi jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa.

Kara łączna - jak zapisano - ma być wymierzona w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości.

Czytaj: Zmiany w kodeksie karnym na finiszu - prawo będzie surowsze>>

MS proponuje też, by w przypadku gdy chociaż jedna z kar podlegających łączeniu jest karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczoną na podstawie art. 60 par. 5 (dotyczy nadzwyczajnego złagodzenia kary) i nie podlega łączeniu z surowszą karą pozbawienia wolności, sąd mógł wymierzyć karę łączną pozbawienia wolności w wymiarze równym karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczonej na podstawie tego artykułu (o ile jednocześnie stosuje warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej).

Zmiany dotyczące kary łącznej miałyby by być stosowane w przypadku sprawców, którzy popełniają dwa lub więcej ciągów przestępstw i wydaniu wyroku łącznego nie będzie stało na przeszkodzie, że poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane.