Czytaj: Sędzia, który żąda ujawnienia list poparcia do KRS, odwołany z delegacji>>

Zdaniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty, "sędzia Juszczyszyn (w komunikacie rzecznika wymieniany jako Paweł J.) "20 listopada 2019 r. w Olsztynie przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że jako funkcjonariusz publiczny, to jest sędzia zasiadający w składzie Sądu Okręgowego w Olsztynie, będący przewodniczącym i sprawozdawcą, podczas rozpoznawania w sprawie o sygn. akt IX Ca 1302/19 apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim z 7 czerwca 2019 r.w sprawie o sygn. akt I C 517/19, w składzie którego, jako przewodniczący i sprawozdawca zasiadał sędzia, co do którego wniosek o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego został przedstawiony  Prezydentowi  Rzeczpospolitej Polskiej  uchwałą  Krajowej  Rady  Sądownictwa z 9 stycznia 2019 r., doprowadził do wydania bez podstawy prawnej postanowienia, którym nakazano Szefowi Kancelarii Sejmu „przedstawienie oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w postaci złożonych w Kancelarii Sejmu w związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2018 r. o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów (M.P. poz. 10) zgłoszeń oraz wykazów obywateli i wykazów sędziów popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, o których mowa w art. 11a i art. 11b ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 84 ze zm.), następnie wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r."

 


Dyscyplinarka za oświadczenie dla mediów

Drugi zarzut rzecznika dotyczy tego, ze 26 listopada 2019 r. sędzia Juszczyszyn "przedstawił przedstawicielom mediów twierdzenia i oceny związane z pełnionym urzędem, a dotyczące delegowania do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i odwołania z delegowania, które zostały następnie opublikowane, wbrew normie z art. 89 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych".

Czytaj: Rzecznik dyscyplinarny oskarża sędziów za pytanie, czy asesor prawidłowo powołany>>
 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przedstawił też sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi dwa zarzuty dotyczące popełnienia deliktów   dyscyplinarnych z art.z art. 107 § 1 ustawy  Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące "podania nieprawdy co do okoliczności faktycznych złożonych wniosków o wyłączenie go od udziału w dwóch postępowaniach karnych".

Zajmie się tym Izba Dyscyplinarna

Jak poinformował rzeczni dyscyplinarny, ponieważ pierwszy z postawionych sędziemu zarzutów dyscyplinarnych stanowi o jednoczesnym wyczerpaniu znamion ściganego w urzędu przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 1 kk), właściwą do rozpoznania sprawy w I instancji będzie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Czytaj: Kancelaria Sejmu nie wykona wyroku olsztyńskiego sądu ws. list poparcia do KRS>>

Prezes zawiesza sędziego na miesiąc

Tymczasem prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki, który jest także członkiem nowej Krajowej Rady Sądownictwa wydał w piątek zarządzenie, na mocy którego ze skutkiem natychmiastowym zawiesił sędziego Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków na miesiąc. 

Decyzja prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie jest niezaskarżalna. - Zarządzenie zostało wydane ze skutkiem natychmiastowym - powiedział Nawacki. Dodał, że swoją decyzję oparł na art. 130 Ustawy o ustroju sądów powszechnych. Prezes Nawacki zawiesił Pawła Juszczyszyna na okres miesiąca, bo tylko na taki czas może zawiesić sędziego prezes sądu. Zarządzenie prezesa będzie teraz przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ona zdecyduje, czy przedłuży okres zawieszenia. 

Czytaj: 
Sędzia Nawacki: To ja byłem przedmiotem zorganizowanej kampanii>>
Olsztyński sąd oceni, czy jego prezes jest członkiem KRS>>

Iustitia: Nie zastraszycie nas!

Informacja o wszczęciu działań przez rzecznika dyscyplinarnego i prezesa sądu wobec sędziego Pawła Juszczyszyna opatrzyła lapidarnym komentarzem: Nie zastraszycie nas!