W piątek 7 lutego posłowie odrzucili poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Celem projektu było m.in. skrócenie z 60 dni do 30 dni okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym, a należnym.

Odrzucenie tego projektu jest złą wiadomością dla przedsiębiorców biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia płynności finansowej oraz kosztu pieniądza w czasie. Jednakże, propozycja całkowitego wykreślenia z art. 87 ust. 2 ustawy VAT prawa organu podatkowego do doraźnego badania zasadności zwrotu podatku VAT była mało prawdopodobna z uwagi na zachowanie sprawności działań podejmowanych przez organy podatkowe.

Ekspert Pracodawców RP, w przypadku podjęcia następnej próby skrócenia terminów zwrotu podatku VAT, proponuje przyjęcie bardziej realnych rozwiązań, które będą korzystne dla przedsiębiorców, jak również umożliwią bieżącą realizację zadań przez organy podatkowe.

Ekspert wskazuje też na konieczność stworzenia katalogu przesłanek, w przypadku których organ podatkowy miałby możliwość przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT oraz unormowania maksymalnego okresu, na jaki urząd skarbowy termin ten mógłby przedłużyć.

Czytaj także:

Sejm nie skrócił terminu na zwrot VAT>>>

Sejm pochylił się nad propozycjami dot. terminów zwrotu VAT>>>