W ramach nowej usługi Szef KAS wypełnia (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatników) zeznania PIT, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, numer KRS organizacji pożytku publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku należnego) oraz na podstawie danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci). Stanowi o tym nowo dodany art. 45cd ustawy o PIT.

 

PIT na Portalu Podatkowym

Wypełnione zeznania Szef KAS udostępnia podatnikom w wersji elektronicznej w Portalu Podatkowym. Czas na akceptację przygotowanego zeznania jest tożsamy z terminem złożenia zeznania, a więc co do zasady upływa 30 kwietnia.

Zobacz również: Twój e-PIT zagwarantuje szybszy zwrot podatku >>

Sprzedaż mieszkania bez podatku na nowych zasadach >>

Korekta i samodzielne rozliczenie cały czas możliwe

Wprowadzenie usługi sporządzania PIT-37 i PIT-38 przez Szefa KAS nie pozbawia podatników możliwości samodzielnego złożenia tych zeznań. Można też odrzucić wersję zeznania przygotowaną dla niego przez Szefa KAS. W takim przypadku podatnik sporządzone przez siebie zeznanie przekaże do urzędu skarbowego na dotychczasowych zasadach, czyli w wersji papierowej lub elektronicznie. 

 


Od stycznia 2019 r. został także wprowadzony szybszy termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania PIT złożonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku wynosi on 45 dni od dnia złożenia zeznania (art. 77 § 1 pkt 5a ordynacji). Ma to zachęcić podatników do składania zeznań w wersji elektronicznej. Nie zmienił się natomiast termin zwrotu nadpłat wynikających z zeznań PIT składanych w formie papierowej. Nadal wynosi on trzy miesiące od dnia złożenia zeznania (art. 77 § 1 pkt 5 ordynacji).

Procedura pt. Postępowanie z udostępnionymi podatnikom zeznaniami PIT wskazuje możliwe sposoby postępowania z zeznaniami PIT udostępnionymi podatnikom przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zobacz więcej. >>