Sprawa dotyczyła skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi o sygn. I SA/Łd/246/15 w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okresy od stycznia do grudnia 2008 r. Na stan faktyczny składało się wiele wątków, jednak znów przesądziły kwestie proceduralne, dotyczące przedawnienia i prawidłowego zawiadomienia podatnika i pełnomocnika o jego przerwaniu. Mimo, że ostatnie orzeczenia NSA w takich sprawach zapadają już z uwzględnieniem marcowej uchwały NSA, to w tej konkretnej sprawie pojawił się wątek warty uwagi.

Organy wszczęły postępowanie karnoskarbowe

Stan faktyczny w sprawie był taki, że organy skarbowe, aby nie dopuścić do przedawnienia zawiadomiły podatnika o wszczęciu postępowania karnoskarbowego. Podatnik stawił się na przesłuchanie i udzielił wyjaśnień. Problem w tym, że podatnik miał ustanowionego pełnomocnika w postępowaniu kontrolnym, dotyczącym tej samej sprawy i pełnomocnik nie został zawiadomiony o wszczęciu postępowania karnoskarbowego.

Pełnomocnik podatnika złożył skargę do WSA w Łodzi, zarzucając organom skarbowym przede wszystkim naruszenie art. 70 par. 6 pkt 1, art. 70 c w związku z art. 150 ordynacji podatkowej, poprzez przyjęcie, że organ skutecznie  zawiadomił podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia w zakresie VAT za 2008 r. WSA uznał w części argumentację skargi.

 

Zawiadomienie bezskuteczne

Sprawa trafiła do NSA. Pełnomocnik organów skarbowych argumentował, że podatnik został prawidłowo powiadomiony o wszczęciu postępowania karnoskarbowego, ponieważ stawił się na przesłuchanie i udzielał wyjaśnień. Zdaniem fiskusa nie można wówczas uznać, że podatnik nie wiedział o przerwaniu biegu przedawnienia w sprawie i wszczęciu postępowania karnoskarbowego. Natomiast pełnomocnik podatnika twierdził, że postępowanie karnoskarbowe było w tym przypadku bezprzedmiotowe, bo zawiadomienie o przerwaniu biegu przedawnienia było bezskuteczne. Nie doręczono go pełnomocnikowi podatnika.

Zobacz również: Przepisy proceduralne często decydujące w sporze z fiskusem >>

NSA powołuje się na uchwałę siedmiu sędziów

NSA podzielił argumenty pełnomocnika podatnika. - Nie można mówić o skutecznym doręczeniu zawiadomienia o przerwaniu biegu przedawnienia skoro zostało ono doręczone podatnikowi a nie zostało doręczone jego pełnomocnikowi – stwierdził sędzia sprawozdawca Janusz Zubrzycki. Takie zawiadomienie nie ma skutku materialnoprawnego. Nieważne, że podatnik stawił się na przesłuchanie w postępowaniu karnoskarbowym skoro nie został zgodnie z prawem powiadomiony o przerwaniu biegu przedawnienia – podkreślił sędzia. Przypominał o uchwale 7 sędziów NSA  w sprawie doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia z 18 z marca br., sygn. akt I FSP 3/18.

Uchwała  stwierdza, że dla skuteczności zrealizowania obowiązku wynikającego z art. 70 c ordynacji podatkowej, o którym mowa w tym przepisie należy doręczyć pełnomocnikowi, który został ustanowiony w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym, nawet jeżeli zawiadomienia tego dokonuje organ podatkowy, przed którym nie toczy się  żadne postępowanie z udziałem pełnomocnika strony. Uchybienie w realizacji powyższego obowiązku winno być traktowane jako brak ziszczenia się materialnoprawnego skutku przewidzianego w art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej.

Zatem, mimo, że podatnik stawił się na wezwanie i udzielił wyjaśnień w postępowaniu karnoskarbowym, postępowanie to nie mogło być prowadzone bo nastąpiło przedawnienie.

NSA oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 września 2019 r. sygn. akt I FSK 1933/17