Zmianie ulegnie także limit przychodów, po przekroczeniu którego konieczne będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.

Mały podatnik w 2019 roku

Aby korzystać ze statusu małego podatnika dla potrzeb rozliczeń podatku dochodowego w 2019 r., przychody podatnika w 2018 r. nie mogą przekraczać równowartości 1,2 mln euro. Zgodnie z przepisami, przeliczenia na złotówki dokonuje się w oparciu o średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia października. Wynik zaokrągla się do 1 tys. zł.

Dla przeliczenia wartości obowiązujących w 2019 r., trzeba skorzystać ze średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP 1 października 2018 r. Wyniósł on 4,2795 zł. Oznacza to, że limit przychodów małego podatnika wyniesie w przyszłym roku 5,135 mln zł. Będzie on o 41 tys. zł niższy niż w bieżącym roku.

 

Mały podatnik – limit dla VAT

Taka sama wartość sprzedaży będzie miała zastosowanie do ustalenia statusu małego podatnika dla potrzeb VAT. W ustawie o VAT wyjątkiem jest dodatkowa zasada, zgodnie z którą małym podatnikiem może być też podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. Kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie może jednak przekroczyć w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 tys. euro. W 2019 r. będzie to 193 tys. zł (obecnie 194 tys. zł).

 


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczenie ryczałtowe można zastosować do przychodów

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce - od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników.

Aby skorzystać z tej formy w przyszłym roku, przychody w 2018 r. nie mogą być wyższe od równowartości 250 tys. euro. Także w tym przypadku przeliczenia dokonuje się w oparciu o średni kurs euro z pierwszego roboczego dnia października. Limit wyniesie zatem w przyszłym roku 1 069 875 zł. Nie stosuje się tutaj zaokrągleń. Wskazany limit obowiązuje przedsiębiorców kontynuujących działalność. Rozpoczynający prowadzenie biznesu w pierwszym roku działalności nie mają limitu.

Zobacz również:
Pensja żony i dziecka będzie kosztem przedsiębiorcy >>

Obniżając podatek dla firm, ustawodawca zapomniał o podatnikach PIT >>

Jednorazowa amortyzacja

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku i podmioty, które mają status małego podatnika, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do równowartości 50 tys. euro. Jednorazową amortyzację można stosować do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Po przeliczeniu na złotówki, w 2019 r. limit jednorazowej amortyzacji wyniesie 214 tys. zł. Obecnie wynosi on 216 tys. zł.

Pełna księgowość i ustawa o rachunkowości

Limit określony w ustawie o rachunkowości wynosi 2 mln euro. Dotyczy on przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Po jego przekroczeniu osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne, partnerskie, muszą zastosować się do przepisów rachunkowych i prowadzić pełne księgi. Limit obowiązujący w przyszłym roku po przeliczeniu na złote wyniesie 8,559 mln zł.

Wyższe kary z kodeksu karnego skarbowego

Na kwestie podatkowe ma wpływ jednak nie tylko kurs euro. Do przeliczania wartości kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe pod uwagę bierze się wartość najniższego wynagrodzenia. Jego minimalna stawka w 2019 r. wyniesie 2250 zł i będzie wyższa o 150 zł od obowiązującej aktualnie.

W 2019 r. kara grzywny za wykroczenie skarbowe wyniesie od 225 zł do 45 tys. zł. Mandat karny nie będzie mógł być natomiast wyższy niż 4,5 tys. zł. Maksymalna kara grzywny nałożona wyrokiem nakazowym wyniesie 22 500 zł.

Jeśli chodzi natomiast o kary za przestępstwa skarbowe, kara grzywny nie będzie mogła być niższa niż 750 zł. Maksymalna wysokość kary grzywny wyniesie 21,6 mln zł. Wyrokiem nakazowym będzie można wymierzyć karę do 6 mln zł.

Zobacz więcej:
Od stycznia fiskus nałoży wyższe kary >>

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych >>
Możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT >>
W jaki sposób wyliczyć limit przy ustalaniu statusu małego podatnika? >>