Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) ma zapewnić podatnikom ochronę i umożliwić prawidłowe przyporządkowanie wysokości podatku VAT. Organ podatkowy będzie wydawał decyzję o stawce VAT, którą będzie trzeba zastosować do danego towaru. Jak tłumaczy Maćkowski, doradca podatkowy w MVP Tax, jest to pewnego rodzaju skrzyżowanie interpretacji indywidualnej z Wiążącą Informacją Taryfową (określającą kod Nomenklatury Scalonej dla danego towaru dla celów celnych). - Ponieważ nowa matryca VAT będzie odnosiła się w przypadku towarów wyłącznie do kodów Nomenklatury Scalonej (CN), to z WIS dowiemy jednocześnie, jaki kod CN powinien mieć dany towar oraz jaka stawka VAT powinna znaleźć w jego przypadku zastosowanie – podsumowuje ekspert.

Czy WIS zagwarantuje pewność

Filip Świtała, wiceminister finansów w rozmowie z Prawo.pl potwierdził, że MF chce wprowadzić instrument, który zapewni przede wszystkim podatnikom (ale również organom podatkowym) pewność co do stosowania stawki na towary i usługi. - To tzw. Wiążąca Informacja Stawkową (WIS) - instrument dający podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości stosowania przepisów VAT.  Podatnik będzie występował o WIS opisując swój towar albo usługę, natomiast organ dokona odpowiedniej klasyfikacji towaru albo usługi do CN lub PKWiU. W zależności od klasyfikacji określi prawidłową stawkę. Co ważne, WIS będą mogli się posługiwać nie tylko adresaci decyzji.  Jeżeli przykładowo wytwórca danego produktu otrzyma WIS dla swojego produktu, to nie tylko on będzie miał pewność co do właściwej stawki, ale również jego kontrahenci i inne osoby, które powołają się na  WIS. W tym celu planujemy stworzenie odpowiedniej bazy, która będzie zawierać wszystkie wydane WIS (po usunięciu danych wrażliwych) – wskazuje Świtała.

Zobacz więcej:
Świtała: Zmiany w podatkach to efekt uproszczenia systemu >>

Nowa matryca stawek przyniesie też podwyżkę VAT >>
MF zapowiada likwidację w 2019 r. niektórych deklaracji VAT  >>

Projekt trzeba dopracować

Zdaniem przedsiębiorców idea WIS jest dobra. Wymaga jednak poprawek. Business Center Club (BCC) podkreśla, że wśród enumeratywnie wymienionych w projektowanym przepisie czynności opodatkowanych brakuje eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Wyłączenie tych czynności z zakresu WIS jest niezrozumiałe i nie zostało w żaden sposób wyjaśnione w uzasadnieniu projektu. Eksperci BCC zwracają uwagę, że eksport i WDT nie zawsze opodatkowany jest 0-proc. stawką VAT.

 

Potrzebne wnioski o kilka towarów lub usług

Z projektu wynika, że wniosek o WIS będzie mógł dotyczyć tylko do jednego towaru albo usługi. Zdaniem BCC, zasadne wydaje się umożliwienie przedsiębiorcom występowanie z jednym wnioskiem o WIS w stosunku do kilku towarów, w których różnice w składzie są na tyle minimalne, że nie będą wpływać na klasyfikację niezbędną dla celów VAT. Zasadniczo projektodawca zatrzymał się na poziomie 2 lub 4 cyfr CN, dlatego też rozstrzyganie o detalach towarów w wielu przypadkach nie będzie konieczne. Podobnie powinno być w przypadku usług, których zakresy nie będą istotnie się różniły. W tym przypadku BCC również proponuje aby umożliwić podatnikom wystąpienie z wnioskiem o WIS dla kilku usług. 

 


Dla kogo WIS wiążąca?

Wiążąca Informacja Stawkowa ma być wiążąca dla organów podatkowym. W projekcie brakuje jednak – na co zwraca uwagę BCC - unormowania, które eliminowałoby związanie organów WIS, w chwili gdy stała się ona prawomocna, lecz została jednocześnie zaskarżona w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Problematyczny termin badań

Dodatkowym problemem jest także określenie w projekcie terminu na zlecenie badań lub analiz przez organ podatkowy oraz terminu ich przeprowadzenia. Organizacja przedsiębiorców tłumaczy, że projektowany przepis reguluje kwestie związane z możliwością przeprowadzenia w ramach procedury wydawania WIS badań i analiz przez wskazane w przepisie laboratoria i instytuty. Przepis dokładnie opisuje procedurę związaną z koniecznością uiszczenia przez wnioskodawcę opłaty z tytułu przeprowadzonych badań i analiz oraz tryb jej zwrotu. Nie wskazuje jednak terminu na: zlecenie badań lub analiz przez organ podatkowy, ani na przeprowadzenie badań lub analiz przez stosowne laboratoria lub instytuty.

Zobacz również: Projektowane zmiany w VAT na 2019 r. >>

- Projektodawca powinien wyznaczyć organowi termin na decyzję, czy rozpatrzenie wniosku o Wiążącą Informację Stawkową wymaga przeprowadzenia badań. Można wyobrazić sobie sytuację, w której organ podatkowy dopiero w trzecim miesiącu od złożenia wniosku będzie decydował o konieczności przeprowadzenia badań. Takie działanie organu znacząco wpłynie na termin wydania WIS, który w takim przypadku zostanie znacznie wydłużony – podkreśla BCC. Zdaniem przedsiębiorców, rozsądne jest wyznaczenie organom podatkowym miesięcznego terminu na podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia badań lub analiz laboratoryjnych.