Umowa podpisana 4 czerwca 2014 r. w Sarajewie został sporządzona w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Określa on m.in. w sposób szczegółowy kwestie związane z unikaniem podwójnego opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w Polsce, a w Bośni i Hercegowinie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od zysków przedsiębiorstw.

Zobacz też: Państwa są zainteresowane ograniczaniem podwójnego opodatkowania >>

W przypadku Polski podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie nadal, jak w przypadku obowiązującego obecnie porozumienie z 1985 r. między Polską a Jugosławią, metoda wyłączenia z progresją. Metoda ta polega na tym, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej.

W nowej umowie rozszerzono natomiast zastosowanie metody zaliczenia proporcjonalnego w odniesieniu do dochodów z zysków przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami umowy.

Dywidendy będą opodatkowane w państwie, w którym osoba je otrzymująca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Państwo, w którym mieści się spółka wypłacająca dywidendę, zachowa prawo do pobrania podatku u źródła w wysokości maksymalnie 5 lub 15 proc. kwoty brutto. Nowa konwencja utrzymuje też dotychczasowe prawo do opodatkowania odsetek u źródła na poziomie 10 proc.

Porozumienie zawiera też tzw. pełną klauzulę wymiany informacji, co oznacza, że na prośbę jednej ze stron, druga zobowiązuje się do zebrania i przekazania potrzebnych informacji. Rząd przypomina, że w ostatnich latach Polska podpisała podobne umowy m.in. z Wielką Brytania, Finlandią, Norwegią i USA.

Postanowienia umowy z 1985 r. przestaną obowiązywać od dnia, w którym nowa konwencja znajdzie zastosowanie w odniesieniu do podatków, do których ma ona zastosowanie.

Zobacz książkę "Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego