Współcześnie funkcjonują dwa alternatywne wzorce bilateralnej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku. Są one do siebie podobne, wykazują jednak istotne różnice wynikające głównie ze specyfiki państw, do których pierwotnie były adresowane. Konwencja Modelowa OECD w sprawie podatków od dochodu i majątku pomyślana została jako wzorzec umowy między wysoko rozwiniętymi gospodarczo państwami członkowskimi tej organizacji, zaś Konwencja Modelowa ONZ adresowana była w pierwszej kolejności do państw rozwijających się, zawierających dwustronne traktaty służące eliminacji podwójnego opodatkowania dochodu i majątku z państwami określanymi mianem rozwiniętych. Obecnie pierwotna założenie straciło na znaczeniu i obie konwencje wykorzystywane są jako wzory umów zarówno przez państwa określane mianem rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Książka Ziemowita Kukulskiego "Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej" ukazuje różnice między tymi dwoma alternatywnymi wzorcami. Przeanalizowano w niej praktykę traktatową państw pod kątem odwzorowania charakterystycznych dla obu konwencji modelowych rekomendacji w zakresie rozdzielenia roszczeń podatkowych między umawiające się państwa w odniesieniu do poszczególnych kategorii dochodu i majątku oraz służących zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania. Na tym tle scharakteryzowano polską praktykę traktatową, jej ewolucję, trendy oraz oceny skutków (m.in. dla inwestorów krajowych i zagranicznych) zaadaptowanych przez Polskę rozwiązań inspirowanych obiema konwencjami modelowymi.

Publikacja przeznaczona jest dla menadżerów międzynarodowych i krajowych firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego, a także dla pracowników działów finansowych i księgowych oraz zasobów ludzkich. Zainteresuje również doradców podatkowych i przedstawicieli nauki prawa podatkowego.

 Książka "Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>