Ograniczenie z rozliczaniu kosztów nie ma zastosowania do kosztów (opłat i należności), związanych z wynagrodzeniem, którego metoda i prawidłowość kalkulacji została objęta decyzją APA (uprzednie porozumienie cenowe). Wskazane wyłączenie od ograniczenia zaliczania kosztów stosuje się do roku podatkowego, którego ta decyzja dotyczy, w którym wydano decyzję APA oraz do roku poprzedzającego ten rok podatkowy.

Zobacz również: Czy część odsetkowa raty leasingu operacyjnego podlega ograniczeniu przy ujmowaniu jej w kosztach podatkowych? >>

Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów niektórych odsetek od pożyczek >>

Minister finansów pod koniec listopada w odpowiedzi na interpelację nr 27048  potwierdził, że resort zamierza wprowadzić tzw. uproszczoną procedurę APA. Planowane regulacje dotyczące tzw. uproszczonego APA, będą przewidywały możliwość przekształcenia już złożonych wniosków w ramach standardowej procedury APA na uproszczoną procedurę. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w projekcie regulacji, który zostanie udostępniony w ramach konsultacji publicznych.

 


Ministerstwo Finansów tłumaczy, że podatnik który jest w trakcie zawierania APA, tj. złożył wniosek o decyzję APA, ale nie została ona jeszcze wydana, ma obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT). Natomiast po wydaniu decyzji APA, podatnik będzie mógł skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego.

 


Zobacz również: Prawda obiektywna także w cenach transferowych >>

Nawet 10 mln zł kary za brak informacji o rozliczeniach podatkowych >>

Odpowiedź ministra finansów wydaje się być dobrą wiadomością dla podatników. Wprawdzie należy żałować, iż niemal rok po wejściu w życie zmian w przepisach minister finansów nie przedstawił przepisów mających umożliwić uzyskiwanie uproszczonego APA, to jednak pozytywną informacją jest fakt, iż będzie możliwość przekształcenia procedury uzyskania „pełnego” APA w „uproszczone” APA. W związku z tym, w celu przyspieszenia uzyskania APA dobrym pomysłem wydaje się być rozpoczęcie procedury już teraz i jej ewentualne przekształcenie po wejściu w życie nowych przepisów. Warto to rozważyć tym bardziej, że uzyskanie APA ma dać możliwość wstecznej korekty kosztów podatkowych.

Krystyna Szydłowska, lider praktyki cen transferowych w kancelarii Ożóg Tomczykowski