Specyfiką tego rodzaju postępowań jest oparcie decyzji na ustaleniach odbiegających, w sposób zamierzony i prawnie zdeterminowany, od zdarzeń (transakcji), które rzeczywiście miały miejsce. Sądy administracyjne powinny mieć możliwość skorzystania z opinii biegłego w zakresie oceny prawidłowości ustaleń dokonanych przez organy podatkowe.

 


Tematyka sądowo-administracyjnej kontroli decyzji podatkowej wydanej z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych jest przedmiotem artykułu opublikowanego w listopadowym numerze Przeglądu Podatkowego.

 

Sąd, weryfikując prawidłowość decyzji w oparciu o kryterium zasady prawdy obiektywnej oraz szczegółowych przepisów postępowania, musi odpowiedzieć co najmniej na następujące pytania:

  • Czy prawidłowo zgromadzono dowody?
  • Czy prawidłowo oceniono dowody?
  • Czy na podstawie dowodów uznanych za istotne i wiarygodne prawidłowo ustalono stan faktyczny?

 

Twierdząca odpowiedź na wszystkie trzy pytania prowadzi do oceny, że badana decyzja została wydana zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej. Negatywna odpowiedź na którekolwiek z nich obliguje sąd do uchylenia decyzji i wskazania organowi podatkowemu, jak powinien w realiach danej sprawy prawidłowo zrealizować zasadę prawdy obiektywnej.

Więcej w listopadowym numerze Przeglądu Podatkowego >>

Zobacz również: MF: Podmioty powiązane czekają rewolucyjne zmiany >>

Porozumienia w sprawach ustalania cen transferowych >>

Podatników czeka wielka rewolucja w opodatkowaniu dochodów >>

Rachunek odpowiedzialności i ceny transferowe >>

Orzecznictwo sądowe w zakresie cen transferowych >>