Sprawozdania finansowe składane do szefa KAS są objęte tajemnicą skarbową w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa. Wyłącza to możliwość udostępnienia ich w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane stanowiące tajemnicę skarbową mogą być udostępniane tylko podatnikowi, którego dotyczą albo organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów (w celu uzyskania kopii swojego sprawozdania finansowego należy zwrócić się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego). Szef KAS nie jest również uprawniony do udzielenia informacji czy podmiot dopełnił obowiązku złożenia sprawozdań finansowych. Potwierdził to właśnie resort finansów.

Zobacz również: Przez niestabilne prawo pracą księgowych rządzi stres >>

Czytaj w LEX: Zatwierdzanie sprawozdania finansowego krok po kroku >>>

Czytaj w LEX: Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników CIT >>>

Dostęp do sprawozdań finansowych

MF podkreśla, że publiczne udostępnianie sprawozdań finansowych dotyczy niektórych podmiotów, w tym wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS czy też organizacji pożytku publicznego. Nawet jednak w takich sytuacjach szef KAS nie jest uprawniony do ich udostępniania. Ochronie tajemnicy skarbowej podlegają wszystkie dokumenty składane do organów podatkowych – w tym także te, które na podstawie innych przepisów są udostępniane publicznie przez inne podmioty.

Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS są jawne i powinny być dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ekrs.ms.gov.pl (w razie problemów albo pytań w tym zakresie należy kontaktować się z KRS: krs@ms.gov.pl)

Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego dostępna jest na stronie Narodowego Instytutu Wolności niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp.