Resort finansów proponuje, aby w stosunku do aktualnie obowiązującego wzoru formularza PIT-40, w projekcie wprowadzić następujące zmiany:

1) W podstawie prawnej pod tytułem formularza zaktualizować dzienniki promulgacyjne ustawy poprzez zastąpienie wyrazów „Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307" wyrazami „Dz. U. z 2012 r. poz. 361";

2) W przypisie pierwszym zaktualizować dziennik promulgacyjny ustawy - Ordynacja podatkowa poprzez zastąpienie wyrazów „Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60" wyrazami „Dz. U. z 2012 r. poz. 749";

3) W części B dotyczącej danych płatnika usunąć pozycje przeznaczone do wpisania danych adresowych. Konsekwencją likwidacji dotychczasowego bloku „B.2 Adres siedziby*/Adres zamieszkania **" jest rezygnacja z wyodrębniania bloku „B.l „Dane identyfikacyjne" oraz zmiana tytułu części z „B. Dane Płatnika" na „B. Dane identyfikacyjne płatnika";

4) W części F:

- w wierszu Należności ze stosunku: pracy (...), w opisie dotyczącym poz. 29 przed wyrazami „koszty uzyskania przychodów" dodać „50%";

- w wierszu Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy wyodrębnić pozycję przeznaczoną do wykazania przychodów, do których zastosowano 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy, zamieszczając jednocześnie opis informujący o sposobie wypełnienia tego wiersza;

5) W części I, w związku z zastąpieniem dotychczasowego oświadczenia o odpowiedzialności karnej skarbowej za uchybienie obowiązkom płatnika stosownym pouczeniem przeniesionym na koniec formularza, zmienić tytuł tej części poprzez zastąpienie wyrazu „Oświadczenie" wyrazem „Podpis" oraz usunąć treść oświadczenia;

6) Na dole trzeciej strony zamieścić pouczenie dotyczące odpowiedzialności karnej skarbowej za uchybienie obowiązkom płatnika.

Konsekwencją usunięcia niektórych pozycji lub dodania nowych będzie zmiana numeracji pozycji formularza oraz treści opisów odwołujących się do zmienionych pól.

Resort finansów proponuje, aby wzór miał zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przypomnijmy, że wzór PIT-40 określa roczne obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia, terminu i miejsca składania. Rocznego obliczenia podatku na tym formularzu dokonują płatnicy wymienieni w art. 31, 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają ww. płatnicy, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym, oświadczenie (PIT-12), że:

1) poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e ustawy,

2) nie korzysta z odliczeń innych niż wymienione w art. 37 ust. la, tj. z tytułu:

- pobranych przez płatnika, ze środków podatnika, składek na ubezpieczenia społeczne,

- zwróconych płatnikowi nienależnie pobranych świadczeń,

- pobranej przez płatnika, ze środków podatnika, składki na ubezpieczenie zdrowotne,

3) nie korzysta z możliwości opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,

4) nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika uprzednio pobranej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rocznego obliczenia podatku wyżej wymienieni płatnicy dokonują w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym i w tym samym terminie roczne obliczenie podatku przekazują podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 37 ust. 1b ustawy o PIT, podatek wynikający z rocznego obliczenia podatku przez płatnika jest podatkiem należnym od dochodów podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą inną wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.