W projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano dochody i wydatki w wysokości 429,5 mld zł, co oznacza, że ma nie być deficytu. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) założono na poziomie 0,3 proc. PKB.

Resort finansów opracowując projekt przyjął, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7 proc., inflacja wyniesie 2,5 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6,3 proc., a konsumpcja prywatna będzie wyższa nominalnie o 6,4 proc.

Czytaj: Rząd: Za 4 lata dług publiczny obniży się do 38,2 proc. PKB>>
 

Budżet zrównoważony i prorozwojowy

Po konsultacjach w Radzie Dialogu Społecznego rząd wprowadził do projektu budżetu na 2020 r. drobne korekty, ale pozostaje zrównoważony - powiedział premier Mateusz Morawiecki  po posiedzeniu Rady Ministrów. - Budżet jest skrojony bardzo dobrze, na miarę, jest budżetem prorozwojowym, a zarazem jest budżetem, który w znacznym stopniu kontynuuje wiele programów, które zainicjowaliśmy - stwierdził Morawiecki. Jak dodał, budżet przewiduje już obowiązujące zwolnienie z podatku PIT dla młodych ludzi do 26. roku życia, obniżenie stawki PIT. - To wszystko będzie dobrze służyło polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwo - oświadczył Morawiecki.

Czytaj: Bez porozumienia w RDS w sprawie projektu budżetu>>
 

Zakładamy, że wydatki i dochody budżetu będą na poziomie 429,5 mld zł, więc tym samym będą to największe wydatki i dochody od 1989 r. - powiedział minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak mówił, będzie to budżet, który z jednej strony będzie zapewniał kontynuację programów społecznych, wśród których jednym z ważnych jest 500 plus na pierwsze dziecko. - Te ulgi, które dajemy dla przedsiębiorców, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, może w krótkim okresie będą faktycznie powodowały mniejsze wpływy do budżetu, ale zakładamy, że w średnim i długim okresie one będą pozytywnie wpływały na rozwój kraju i tym samym również wpływy podatkowe do budżetu. Po prostu będziemy szybciej się rozwijać - podkreślił Kwieciński.

 


W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:

 • dochody – 429,5 mld zł,
 • wydatki – 429,5 mld zł,
 • brak deficytu budżetu państwa – będzie to budżet zrównoważony,
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.),
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.),
 • wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 6,4 proc.).

Jak podkreśla rząd, projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Dochody

Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany wzrost inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

Chodzi  również o działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych należą:

 • zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
 • obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.),
 • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

Wydatki

W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Założono m.in.:

 • finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego;
 • finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.;
 • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;
 • realizację rządowego programu „Dobry start”, zakładającego wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym;
 • waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.;
 • zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.;
 • wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych;
 • realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 • zwiększenie wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe;
 • finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020;
 • realizację rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – Mosty dla Regionów;
 • realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Warto przeczytać:

Budżet 2020: Trzydziestokrotność - tak, trzynasta emerytura - nie>>