Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje system zachęt, które mają skłaniać przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta. Jedną z tych zachęt - obok braku stosowania sankcji w VAT czy zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej - jest przyspieszony do 25 dni zwrot VAT.

Możliwość wnioskowania o przekazanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT w przyspieszonym terminie jest przedmiotem procedury pt. Zwrot na rachunek VAT. Procedura wskazuje jak otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT.

 

 


 

Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, a zatem nie każda faktura będzie uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności mogą być dokonywane na rzecz podatników innych niż sprzedawcy (np. faktorów czy firm windykacyjnych). Na podstawie nowych przepisów podatnicy tacy mogą odpowiadać solidarnie wraz ze sprzedawcą (dostawcą towarów lub usługodawcą) za nierozliczony przez tego sprzedawcę VAT z dostawy towarów lub tego świadczenia usług opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT).

Z wykorzystaniem procedury pt. Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności można ustalić, czy inny niż sprzedawca podatnik otrzymał wpłatę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności odpowiada solidarnie wraz ze sprzedawcą za nierozliczony przez tego sprzedawcę VAT z dostawy towarów lub tego świadczenia usług opłaconych z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

 

 

 

Od 1 lipca banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe prowadzą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rachunki VAT. Jedną z zachęt do korzystana z tych rachunków jest możliwość obniżenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu VAT poprzez jej zapłatę z rachunku VAT.

Zobacz również: Będą zmiany w stawkach VAT >>

Paliwo dla pracownika z paragonem fiskalnym >>

Możliwość tę omawia procedura pt. Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego w przypadku wcześniejszej zapłaty z rachunku VAT. Wskazuje ona jak obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego poprzez wcześniejszą jego zapłatę z rachunku VAT.