Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym nałoży na podmioty zamierzające używać olej opałowy, jako zużywające podmioty olejowego lub prowadzić działalność gospodarczą, jako pośredniczący podmiot olejowy obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Rejestracji trzeba będzie dokonać przed dniem pierwszej czynności związanej z wykorzystaniem oleju przeznaczonego do celów opałowych. Wzór zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego będzie również pełnił rolę zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności przez zużywający podmiot olejowy lub pośredniczący podmiot olejowy. - Wprowadzenie w tym zakresie jednego formularza spowoduje ograniczenie liczby używanych przez podmioty formularzy – tłumaczy MF.

Zobacz również: Rząd uszczelnia obrót olejem opałowym >>

Nowe rozporządzenie wprowadzi następujące wzory formularzy:

  • AKC-RU/AKC-ZU – zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego albo o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy,
  • AKC-RU/A – załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego,
  • AKC-PR/U – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego.

Przeczytaj komentarz praktyczny: Pakiet przewozowy >  

Zobacz procedurę: Sprzedaż oleju opałowego na rzecz osób fizycznych >

Zobacz procedurę: Zatrzymanie środków przewozowych i kontrola rodzaju paliwa w ramach kontroli celno-skarbowej >