Rząd chce rozszerzyć działanie systemu SENT. Celem zmian ma być dalsze uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym i olejem napędowym przeznaczonym do celów opałowych. Dokumenty papierowe nie będą już stosowane.

Przeczytaj komentarz praktyczny: Pakiet przewozowy >

- Projektowane zmiany zmierzają do odstąpienia od systemu oświadczeń papierowych składanych przy sprzedaży oleju opałowego pomiędzy sprzedawcami (pośredniczącymi podmiotami olejowymi) a ostatnim etapem łańcucha jego dostaw, podmiotami zużywającymi olej opałowy do celów opałowych z niższą stawką akcyzy – wynika z założeń do projektu.

 


Szerszy zakres monitoringu

System monitoringu będzie objęty obrót olejami opałowymi bez względu na jego ilość. Ma to na celu usprawnienie systemu kontroli. Do ustawy o podatku akcyzowym wprowadzona zostanie definicja pośredniczącego podmiotu olejowego i zużywającego podmiotu olejowego. Pojawi się także obowiązek złożenia przez te podmioty zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Nowelizacja przepisów ma również określić organy podatkowe właściwe w sprawach rejestracji pośredniczących podmiotów olejowych i zużywających podmiotów olejowych.

Zobacz procedurę: Sprzedaż oleju opałowego na rzecz osób fizycznych >

W efekcie, wprowadzone zmiany pozwolą na objęcie systemem monitorowania przewozu i obrotu olejów opałowych, a także usprawnienie kontroli nad jego wykorzystywaniem oraz szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Ponieważ na olej napędowy jest wyższa akcyza (1196 zł za 1000 litrów) niż na olej opałowy (232 zł za 1000 litrów), to nieuczciwi nabywcy – zamiast do celów grzewczych – używają go niezgodnie z przeznaczeniem, np. do tankowania samochodów, traktorów i maszyn rolniczych.

Zobacz procedurę: Zatrzymanie środków przewozowych i kontrola rodzaju paliwa w ramach kontroli celno-skarbowej >

Zgodnie z nowymi przepisami, do elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT trzeba będzie zgłaszać wszystkie przewozy oleju opałowegoobecnie obowiązek ten dotyczy przewozu oleju opałowego w ilości przekraczającej 500 litrów.

- Wprowadzone zmiany pozwolą na objęcie systemem monitorowania przewozu i obrotu olejów opałowych, a także usprawnienie kontroli nad jego wykorzystywaniem oraz szybsze wykrywanie przeznaczenia oleju opałowego do celów napędowych bez uiszczenia należnej akcyzy. Ponieważ na olej napędowy jest wyższa akcyza (1196 zł za 1000 litrów) niż na olej opałowy (232 zł za 1000 litrów), to nieuczciwi nabywcy – zamiast do celów grzewczych – używają go niezgodnie z przeznaczeniem, np. do tankowania samochodów, traktorów i maszyn rolniczych - wynika ze stanowisku rządu. Zgodnie z nowymi przepisami, do elektronicznego rejestru przewozu towarów SENT trzeba będzie zgłaszać wszystkie przewozy oleju opałowego. Obecnie obowiązek ten dotyczy przewozu oleju opałowego w ilości przekraczającej 500 litrów.

Zobacz również: Ulga na złe długi może naruszać dyrektywę o VAT >>

Dodatkowe rejestry podmiotów

Rząd opowiedział się także za rozszerzeniem zakresu prowadzonych przez organy podatkowe rejestrów o elektroniczny rejestr pośredniczących podmiotów olejowych i elektroniczny rejestr zużywających podmiotów olejowych. Ma to pozwolić na bieżącą informację o funkcjonujących podmiotach, które dokonują obrotu olejem opałowym lub zużywają olej opałowy do celów opałowych.

 

Zmiany w stawkach akcyzowych

Będą także zmiany w wysokości podatku. Projekt nowelizacji przepisów zakłada również zmianę warunków stosowania stawek akcyzy na oleje opałowe, np. poprzez odstąpienie od obowiązku pobierania przez sprzedawcę tych wyrobów papierowych oświadczeń (w zamian za umożliwienie składania w formie elektronicznej w systemie SENT) od pośredniczącego podmiotu olejowego albo zużywającego podmiotu olejowego oraz wprowadzenie obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego we właściwym urzędzie skarbowym.

Sprawdź: Czy wytwórca przekazujący olej odpadowy zebrany w pojemniku typu mauzer w ilości około 800 l do zbierającego odpady powinien zgłosić przewóz? >