Pytanie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie 47.99.Z. - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. W związku z tym, że działalność związana jest z branżą kosmetyczną świadczoną na rzecz jednej firmy, w miesiącu grudniu zakupiłem perfumy innej firmy za kwotę powyżej 200 zł, celem m.in. porównania trwałości zapachu.
Czy zakup perfum może stanowić dla mnie koszt uzyskania przychodu z działalności?

Odpowiedź

Niestety trudno jest jednoznacznie udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. Podatnik znając specyfikę swojej firmy powinien sam ocenić, czy zakup perfum spełnia warunki pozwalające na uznanie tego wydatku za koszt uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Oznacza to zatem, że jeżeli dany wydatek nie jest wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów podatkowych, co do zasady - może stanowić koszt uzyskania przychodu. Musi być jednak spełniony dodatkowy warunek, tzn. między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zachowanie przychodu podatnika. Ocena tego, czy taki związek istnieje, należy do podatnika i w razie potrzeby ciężar udowodnienia tego związku spoczywa na podatniku.

Z pytania wynika, że działalność podatnika związana jest z branżą kosmetyczną. Informacja ta jest jednak zbyt ogólna, w związku z czym nie sposób jednoznacznie ocenić, czy zakup perfum może zostać zaliczony przez podatnika do kosztów. Być może istniałaby taka możliwość, gdyby okazało się, że podatnik zajmuje się przykładowo sprzedażą perfum. Kupiona fiolka mogłaby być przeznaczona np. jako tester, by ocenić trwałość produktu i zachęcać potencjalnych nabywców do ich zakupu. Z pytania wynika, że podatnik dokonał zakupu celem porównania trwałości zapachu. Cel taki jest niewątpliwie powiązany z uzyskiwaniem przychodów, wobec czego wydatek może być co do zasady zaliczony do kosztów uzyskania.

Podatnik powinien zatem sam ocenić związek zakupu perfum ze swoim źródłem przychodów. Dysponując informacjami wskazanymi w pytaniu można jedynie doradzić, by przy dokonywaniu oceny poniesionego wydatku podatnik miał na uwadze, iż w przypadku ewentualnej kontroli zakupy dokonywane w grudniu w okresie przedświątecznym mogą być poddane nieco bardziej wnikliwej uwadze służb podatkowych.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego