Przepisy o systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej tzw. STIR umożliwiają organom podatkowym analizowanie danych i informacji o rachunkach bankowych. Na tej podstawie Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie rachunku podmiotu na okres nie dłuższy niż 72 godziny. Uzasadnieniem blokady może być podejrzenie, że dany podatnik może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunku podmiotu ma temu przeciwdziałać. W niektórych przypadkach może być ona wydłużona aż do trzech miesięcy.

Według znowelizowanej ustawy odwołać się będzie można tylko od tej dłużej blokady. Zaskarżanie postanowienia o założeniu 72-godzinnej blokady będzie natomiast niemożliwe. Zmiana w ordynacji podatkowej formułuje zasadę niewliczania do biegu terminów sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy, wprowadzając jednocześnie wyjątki.

Do siedmiodniowego terminu rozpatrzenia zażalenia o przedłużeniu blokady przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie będą wliczane soboty ani dni ustawowo wolne od pracy, natomiast termin przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego będzie liczony z uwzględnieniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. W pierwszym przypadku zmiana ma na celu racjonalizację terminu rozpatrzenia zażalenia. Termin ten liczony według dotychczasowych zasad mógłby okazać się zbyt krótki. W drugim przypadku natomiast niewliczanie do terminu przedłużenia blokady sobót i dni ustawowo wolnych od pracy faktycznie oznaczałoby przedłużenie tej blokady poza ustawowy okres trzech miesięcy.

Nowelizacja rozszerza także zakres danych przesyłanych w trybie dziennym przez banki i SKOK-i w mechanizmie STIR o adresy IP, informacje o innych blokadach oraz zajęciach wierzytelności oraz o informacje o pełnomocnikach składających dyspozycje transakcji. Rozszerza definicję rachunku podmiotu kwalifikowanego o rachunek VAT i rachunek lokaty terminowej. Przewidziano także zmiany dotyczące zasad informowania klienta o tej blokadzie.

Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności w VAT mówią o niemożliwości obciążenia rachunku w przypadku banku zagranicznego. Przewidziano także ułatwienia dla przedsiębiorstw sektora faktoringowego, które - jak tłumaczy MF - mają pozwolić w łatwiejsze skorzystanie z benefitów mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach handlu wierzytelnościami.

Nowela przewiduje też zmiany dotyczące zakresu informacji ujawnianej w rejestrze podatników skreślonych. Dane te mają być rozszerzone, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. (ks/pap)