Opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Finansów dotyczy obowiązków związanych z poborem tzw. podatku u źródła. To danina należna od zagranicznych beneficjentów dochodów osiąganych w Polsce m.in. z opłat licencyjnych czy odsetek.

 

Co do zasady, polski partner takiej zagranicznej firmy czy osoby powinien ten podatek odprowadzać, a następnie - o ile jest do tego uprawniony - uzyskać zwrot. Takiego mechanizmu płacenia i odzyskiwania (ang. pay & refund), dość uciążliwego ze względu na płynność finansową firm, można uniknąć. Warunkiem jest , by ów polski podmiot złożył oświadczenie dotyczące - ogólnie mówiąc - uczciwości swojego zagranicznego partnera. Wtedy może stosować zwolnienie lub niską stawkę podatku, o ile wynikają one z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych rzez Polskę.

Czytaj też: Podatek u źródła – o czym należy pamiętać w 2022 roku?>>

Mechanizm pay & refund dotyczy przypadków, w których suma wypłat na rzecz jednego podmiotu z tytułu licencji, odsetek itd. przekroczy 2 mln zł. Mechanizmu można nie stosować, jeśli złoży się oświadczenie  w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia tej kwoty. Uzyskaną w ten sposób preferencję (tj. zerowe lub niższe opodatkowanie) można stosować przez dwa kolejne miesiące.

W przypadku stałej współpracy z zagranicznym kontrahentem dwa miesiące to dość krótki termin. Płatnicy są bowiem zwolnieni z mechanizmu pay & refund tylko przez 4 miesiące w roku (tj. przez miesiąc wypłaty należności, miesiąc wpłaty podatku lub złożenia oświadczenia i dwa dodatkowe miesiące).

Można dodatkowo przedłużyć niestosowanie systemu pay & refund o kolejne dwa miesiące, jeśli złoży się podobne oświadczenie (zwane następczym) do 7. dnia następującego po zakończeniu owych czterech miesięcy.

MF dostrzegło uciążliwość tych przepisów i proponuje, by przedłużyć termin składania  oświadczeń "pierwotnych" do końca roku podatkowego płatnika. Ma to dotyczyć oświadczeń składanych do 31 grudnia 2022 r. Także termin składania oświadczeń "następczych" na być przedłużony - do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika.

Wprowadzany rozporządzeniem mechanizm jest tymczasowy. Podobnie tymczasowy charakter  miały zresztą reguły mechanizmu pay & refund, stosowane przed 1 stycznia 2022 r. Minister Finansów  wielokrotnie odraczał działanie tego systemu swoimi rozporządzeniami.

W najnowszym projekcie zmian w ustawie o CIT zapisano regułę tylko jednorazowego składania oświadczenia o uczciwości zagranicznego partnera. Ta zasada ma obowiązywać od początku 2023 r, o ile parlament zawczasu uchwali tę nowelizację.

 

Sprawdź również książkę: Polski Ład. Podatki i składki >>