Przychód pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości 250 zł lub 400 zł. Zależy to od pojemności silnika. Niższa kwota dotyczy pojazdów z silnikiem mniejszym niż 1600 cm3. Wyższa ma natomiast zastosowanie do pojazdów większych.

 

 

 

Paliwo to dodatkowy przychód

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16 października 2018 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.347.2018.1.ŁS zwrócił uwagę, że przy bezpłatnym udostępnianiu przez pracodawcę samochodów służbowych pracownikom niejednokrotnie cena samego paliwa, za które płaci pracodawca, a pracownik wykorzystuje prywatnie, może znacząco przekraczać wartość ryczałtu za używanie samochodu wskazanego w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT. Organ podatkowy podkreślił, że wskazany ryczałt obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych. Mogą to być również koszty eksploatacyjne takie jak koszty ubezpieczenia, bieżące naprawy, przeglądy, wymianę części eksploatacyjnych np. wymiana opon.

- Koszty paliwa wykorzystywanego do celów prywatnych przez pracownika nie stanowią elementu kwot ryczałtów określonych w ustawie. Stanowią odrębne nieodpłatne świadczenie. Potwierdza to także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 – podkreślił Dyrektor KIS.

 


Sądy po stronie podatników

Mateusz Nurzyński, ekspert w zespole ds. podatku dochodowego od osób prawnych w KPMG w Polsce zwraca uwagę, że przepisy dotyczące korzystania do celów prywatnych ze służbowych samochodów są przedmiotem licznych wątpliwości interpretacyjnych. Ekspert wskazuje, że zasadniczo organy podatkowe prezentują jednolite stanowisko, zgodnie z którym kwota ryczałtu nie zawiera kosztów paliwa. Przeciwne stanowisko jest prezentowane przez wojewódzkie sądy administracyjne, które  wielokrotnie wskazywały, że celem projektowanych przepisów jest uproszczenie określania przychodu pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, zatem zasadne jest zaliczenie kosztów paliwa do kwoty ryczałtu. 

- Kluczowe dla rozstrzygnięcia analizowanych wątpliwości interpretacyjnych jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 10 lipca 2018 r. o sygn. II FSK 1185/16.  NSA jednoznacznie wskazał, że analizowany przepis nie daje podstaw do różnicowania dla celów podatkowych kosztów, które mogą być objęte ryczałtem. W ocenie NSA wykładnia celowościowa oraz literalna prowadzi do wniosku, że koszty ryczałtu obejmują swoim zakresem również koszty paliwa – podkreśla Nurzyński. Podobna konkluzja została wyrażona w wyroku NSA z 27 września 2018 r. o sygn. II FSK 2430/16.  Zdaniem eksperta, argumentacja przedstawiona przez organ nie wynika z literalnego brzmienia przepisu, jak również stoi w sprzeczności z wykładnią celowością art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, co zostało jednoznacznie wskazane w orzeczeniach NSA. Co istotne organ w analizowanej interpretacji w żadnym miejscu nie odniósł się do przywołanych przez podatnika orzeczeń sądów administracyjnych, w tym wyroku NSA. - Mając na uwadze, że analizowane zagadnienie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte przez NSA, można się zatem spodziewać, że interpretacje indywidualne prezentujące profiskalne podejście, wyłączające możliwość zaliczenia do kwoty ryczałtu kosztów paliwa, będą uchylane na etapie postępowania sądowoadministracyjnego – podsumowuje Nurzyński.

Zobacz również:
Zmiany w opodatkowaniu samochodów już od stycznia 2019 roku >>

Łatwiej będzie sprzedać mieszkanie bez podatku >>

NSA: Dochody z nierządu trzeba udowodnić >>

Bez wyjątku dla paliwa

Paulina Zielińska, aplikant adwokacki w Kancelarii act BSSW, powołując się orzecznictwo sądowe zwraca dodatkowo uwagę, że świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu, lecz zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, także i ponoszenie wszelkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie, tj. między innymi kosztów związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych, badań technicznych, ubezpieczenia, paliwa, to nie ma uzasadnienia, aby jedną z kategorii tych wydatków, czyli paliwo wyłączyć z ryczałtu. Ekspertka zwraca uwagę, że zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN pojęcie "korzystać" oznacza nic innego jak użytkować coś, posługiwać się czymś jako narzędziem, środkiem itp. Jej zdaniem trudno nie przyznać, że użytkowanie samochodu bez paliwa jest niemożliwe, wobec tego zgodnie wykładnią językową, ryczałt powinien obejmować również koszty paliwa.