Nowelizacja wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców. Nastąpi scentralizowanie poboru należności celnych, podatkowych i innych przez wprowadzenie jednego okienka rozliczeniowego. Wyznaczony zostanie dyrektor tylko jednej izby celnej do rozliczania tych należności. Oznacza to, że wpłaty będą dokonywane na konto jednej izby celnej. Rozwiązanie to umożliwi szybsze rozliczanie przedsiębiorców i podatników, a tym samym redukcję kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zobacz: Należności celne i podatkowe rozliczy dyrektor jednej izby >>

Będzie także wyznaczony dyrektor tylko jednej izby celnej do wykonywania zadań wierzyciela, co powinno przyspieszyć załatwianie spraw i usprawnić komunikację między dłużnikiem a wierzycielem. Postępowanie wierzycielskie będzie mniej uciążliwe i mniej zbiurokratyzowane wobec zobowiązanego.

Przewiduje się uproszczenie audytu przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą, a także wprowadzenie instytucji monitorowania (zamiast dotychczasowych kontroli) posiadaczy zezwoleń lub świadectw na prowadzenie obrotu z zagranicą wydanych w postępowaniu audytowym, jako formę współpracy Służby Celnej z wiarygodnymi podmiotami.

Wzmocnione zostaną instrumenty antykorupcyjne. Badaniami psychofizjologicznymi będą objęci funkcjonariusze celni pełniący służbę w oddziałach granicznych oraz osoby przewidywane do takiej służby. Zostanie wprowadzony zakaz korzystania z prywatnych środków łączności (np. telefonów, laptopów, tabletów) przez funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w oddziałach granicznych i komórkach zwalczania przestępczości. Ma to wyeliminować sytuacje, w których funkcjonariusze celni, korzystając z takiego sprzętu mogą poinformować nieuprawnione osoby o działaniach służbowych, które mogłyby ułatwić przemyt towarów.

Zobacz: Celnik na służbie nie skorzysta z prywatnego telefonu >>

W ramach przeciwdziałania nepotyzmowi, będzie wprowadzony obowiązek składania przez funkcjonariuszy celnych i osoby zatrudnione w Służbie Celnej – informacji o pracy w służbie małżonków, krewnych, osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Ma to wyeliminować podejrzenia o brak bezstronności i obiektywizmu w działaniach służbowych, a także ograniczyć wykorzystywanie stanowiska do protegowania i faworyzowania członków własnej rodziny.

Nowelizacja ustawy zawiera istotne dla funkcjonariuszy zmiany w zakresie stosunku służbowego. Obejmują one m.in. ochronę funkcjonariusza polegającą na wyłączeniu ewentualnej odpowiedzialności karnej funkcjonariusza, gdyby okazało się, że popełnił przestępstwo w wyniku wykonania polecenia służbowego, wprowadzenie możliwość fakultatywnego zawieszenia funkcjonariusza w przypadku złożenia przeciwko niemu subsydiarnego aktu oskarżenia (dotychczas było to zawieszenie obligatoryjne), czy wpisanie mobbingu do katalogu działań, za które funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Wprowadzone zostają też zmiany w ustalaniu wysokości uposażeń funkcjonariuszy celnych w okresie ich nieobecności spowodowanej chorobą. W przypadku zwolnienia lekarskiego będą oni otrzymywać – jak pozostałe służby mundurowe – 80 proc. uposażenia.

Nowelizacja wprowadza ponadto nowe rozwiązania do ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Izby skarbowe i podległe im urzędy skarbowe, działające na terenie województwa zostaną przekształcone w jedną jednostkę budżetową, która będzie stanowiła jeden urząd, w którym zadania kierownika będzie wykonywał dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w nim zatrudnionych będzie izba skarbowa.

Zobacz: Trwa reorganizacja urzędów i izb skarbowych >>

Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych i niektóre innych ustaw (Dz. U. poz. 211) wejdzie w życie 1 kwietnia 2015 r., za wyjątkiem przepisu dotyczącego wniesienia przeciwko funkcjonariuszowi celnemu subsydiarnego aktu oskarżenia, który wejdzie w życie 27 lutego br.