Generalnie celem projektu jest wzmocnienie organizacyjne, podniesienie sprawności działania, a także zwiększenie elastyczności w wykorzystywaniu kadr Służby Celnej oraz urzędów i izb skarbowych.

Projekt wprowadza „jedno okienko rozliczeniowe”. To oznacza, że dyrektor tylko jednej z 16 izb celnych będzie rozliczał np. należności celne. Szefowi tylko jednej izby będzie też powierzone wykonywanie zadań wierzyciela.

Projekt zakłada również usprawnienie kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Uproszczony ma być m.in. audyt przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie lub świadectwo na obrót towarami z zagranicą. Jednocześnie celnicy na przejściach granicznych będą mogli wykonywać niektóre proste zadania kontrolne przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Rozwiązanie to skróci procedury kontrolne przy przekraczaniu granicy.

Ponadto celem projektu jest zapobieganie nieprawidłowościom w Służbie Celnej. Np. funkcjonariusze pełniący służbę na przejściach granicznych będą podlegać takim samym badaniom psychofizjologicznym jak ci w wydziałach zwalczania przestępczości. Aby zapobiegać niewłaściwym praktykom, zaproponowano też wprowadzenie zakazu korzystania m.in. z prywatnych telefonów, tabletów i laptopów przez celników pełniących służbę na przejściach granicznych i w komórkach zwalczania przestępczości.

Usprawnieniu i uelastycznieniu zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Celnej ma służyć m.in. propozycja, by zastępcą dyrektora izby celnej do spraw organizacyjno-finansowych, logistycznych i technicznych mógł zostać członek korpusu służby cywilnej.

Proponowane przepisy przewidują też, że podobnie jak pozostałe służby mundurowe, funkcjonariusze celni przebywający na zwolnieniu lekarskim będą otrzymywać 80 proc. uposażenia, a jedynie w określonych przypadkach zachowają prawo do pełnego uposażenia chorobowego. Projekt ma także poprawić efektywność funkcjonowania administracji podatkowej i usprawnić pobór podatków. W tym celu zadania pomocnicze (np. obsługa finansowa i kadrowa urzędu), realizowane w izbach i urzędach skarbowych będą przeniesione na poziom województwa. Natomiast pracownicy wykonujący te zadania w urzędach skarbowych będą zajmować się bezpośrednią obsługą podatników.

Prace nad projektem były prowadzone w Komisji Finansów Publicznych, która zaproponowała m.in. przesunięcie daty wejścia w życie nowych przepisów z 1 stycznia 2015 r. na 1 kwietnia 2015 r. Ponadto posłowie proponują, aby celnicy mogli przeprowadzać niektóre kontrole przypisane organom podległym ministrowi rolnictwa nie tylko na granicach, ale też w oddziałach celnych na terenie kraju. Posłowie zaproponowali ponadto zwolnienie z odpowiedzialności karnej funkcjonariusza, który popełnił przestępstwo w wyniku wykonania polecenia służbowego. Sprawozdawcą komisji był poseł Konstanty Oświęcimski. W związku ze zgłoszonymi poprawkami podczas drugiego czytania, projekt trafi ponownie do Komisji Finansów Publicznych.