Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowelizacji ustaw podatkowych w ramach Polskiego Ładu, celem zmian jest usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. Chodzi o sposób interpretowania przepisu art. 15c ust. 1 i 14 ustawy o CIT, a więc tego, czy limit odliczalności kosztów finansowania dłużnego należy liczyć jako kwotę 3 mln zł plus 30 proc. tzw. podatkowego EBITDA, czy też podatnik powinien wybrać jedną z tych kwot. Literalna wykładnia przepisów dosyć jednoznacznie wskazuje, że ograniczeń nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej 3 mln zł (a więc - a contrario - powinno się je stosować jedynie do nadwyżki). Sądy administracyjne od początku skłaniały się ku takiemu właśnie rozumieniu przepisu i wydają wyroki, które potwierdzają wykładnię językową przepisu. Dyrektor KIS konsekwentnie prezentuje jednak odmienne stanowisko twierdząc, że kwot 3 mln zł i 30 proc. EBITDA nie należy sumować, powołując się – w nieuprawniony sposób – na treść dyrektywy ATAD. Kolejne wyroki sądów administracyjnych nie wpłynęły na zmianę linii orzeczniczej Dyrektora KIS.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

 

Niekorzystna zmiana przepisów

Proponowane przepisy rozstrzygną zatem spór w sposób niekorzystny dla podatników. Zgodnie z projektem, podatnik będzie musiał wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego ponad 3 mln zł albo ponad wskaźnik 30 proc. EBITDA. Warto zauważyć, że zmiana ta była już sygnalizowana we wrześniu 2020 r., przy okazji ogłoszenia wstępnych założeń projektu nowelizacji ustawy o CIT wprowadzającego m.in. opodatkowanie spółek komandytowych.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

Projekt zakłada także zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów finansowania dłużnego uzyskanych od podmiotu powiązanego w części przeznaczonej (bezpośrednio lub pośrednio) na transakcje kapitałowe, w tym nabycie udziałów / akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, dopłaty, wykup udziałów w celu umorzenia, itd. Projekt wprowadza pojęcie „transakcji kapitałowych”, które dotychczas nie było używane w ustawie o CIT i nie jest zdefiniowane.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczać w kosztach uzyskania przychodów odsetki, które znacznie przekraczają kwotę 3.000.000 zł?  >

Zobacz również:

Polski Ład to także cały pakiet ulg inwestycyjnych >>

MF zachęca do powrotu do Polski i proponuje abolicję podatkową >>

 

Zmiana przyniesie nowe wątpliwości

Można się zatem spodziewać nowych wątpliwości interpretacyjnych. Jest to już kolejny po art. 15c czy art. 16 ust. 1 pkt 13e przepis szczególny ograniczający odliczalność kosztów finansowania dłużnego. Tym razem trudno jednak doszukać się racjonalnego wytłumaczenia stojącego za zastosowaniem takiego ogólnego mechanizmu do wszystkich podatników pozyskujących środki od podmiotów powiązanych (zwłaszcza, że obowiązują przepisy o cenach transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi, na podstawie których są oni obowiązani stosować warunki rynkowe, a organy mogą przecież określić dochód podatnika bez uwzględnienia warunków wynikających z wzajemnych powiązań). Zgodnie z uzasadnieniem, przepis ma m.in. zapobiegać erozji podstawy opodatkowania w ramach grupy kapitałowej. Nie należy jednak zapominać, że w sytuacjach, które mogą stanowić przejaw niedozwolonego unikania opodatkowania, wystarczające byłoby zastosowanie już istniejących przepisów przeciwko unikaniu opodatkowania.

Robert Lipiński, doradca podatkowy, menadżer w MDDP

Zobacz wzory dokumentów w LEX:

Zawiadomienie o zaliczaniu odsetek w koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych >

Zawiadomienie o rezygnacji z zaliczania odsetek w koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych >