Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji (tzw. „superamortyzacja”). Regulacja ta umożliwia natychmiastowe rozliczenie planowanej inwestycji w kosztach podatkowych.

Jak tłumaczy resort finansów, rezerwa inwestycyjna to nowoczesny sposób zarządzania kosztami inwestycji, zapewniający maksymalne wsparcie rozwoju potencjału przedsiębiorczości w Polsce. To szybka ścieżka do wzrostu firm oraz poprawy ich produktywności.

- Na świecie funkcjonują dwa podatkowe narzędzia, które najbardziej efektywnie i elastycznie promują inwestycje. To działająca m.in. w Niemczech rezerwa inwestycyjna i estoński model opodatkowania CIT. Dla polskich firm, od początku tego roku, otwarte zostały oba te warianty" – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Zobacz procedurę w LEX: Okres opodatkowania estońskim CIT >

 

Rozliczanie wydatków na cele inwestycyjne po nowemu

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że przedsiębiorstwa spełniające warunki wejścia w system estoński mogą wybrać taką formę ulgi, która przyniesie im największe korzyści. Pierwszy wariant (ryczałt od dochodów spółek), odchodzi od standardowej formuły rozliczeń podatkowych i zastępuje je rozliczeniem uproszczonym. Drugi wariant jest ściśle zintegrowany z obowiązującym obecnie w Polsce modelem CIT.

Czytaj w LEX: Estoński CIT w praktyce >

Zasady opodatkowania pozostają takie jak dotychczas, ale podatnik otrzymuje możliwość utworzenia specjalnego rachunku inwestycyjnego. Odpisy na rachunek powiększają koszty podatkowe, a zatem obniżają dochód do opodatkowania. Tylko jeśli środki z rachunku inwestycyjnego nie zostaną przeznaczane na cele inwestycyjne w określonym terminie lub zostaną przeznaczone na inne cele, wówczas podatnik zobowiązany będzie do ich opodatkowania.

- Wybór zostawiamy przedsiębiorcom. To oni zdecydują, czy chcą skorzystać z pełnego estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółek, czy też z funduszu, rezerwy inwestycyjnej i innych preferencji przewidzianych w „klasycznym” systemie CIT" – informuje wiceminister Sarnowski.

Zobacz również:
Dr Stupak: Z ulgi na społeczną odpowiedzialność biznesu skorzysta niewielu >>
Trudniej będzie uniknąć podatku po sprzedaży samochodu z leasingu >>

 

Rezerwa inwestycyjna w rozliczeniu CIT

Efektem ma być szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych w porównaniu do „klasycznych” zasad opodatkowania, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym podatnika fundusz utworzony na cele inwestycyjne.

Zobacz procedurę w LEX: Rozliczenie straty u podatnika wybierającego opodatkowanie estońskim CIT >

Wiceminister Sarnowski zwraca uwagę, że rezerwa inwestycyjna pozwala spółce gromadzić nieopodatkowane środki, które w przyszłości będą przeznaczone na inwestycje. Wiąże się to jednocześnie z pozostaniem przy dotychczasowym sposobie rozliczania CIT. Jest to rozwiązanie wygodne dla firm, których interesy są w toku, również te podatkowe, np. znajdują się w trakcie procesów inwestycyjnych, angażują się w działalność badawczo-rozwojową.

Zobacz procedurę w LEX: Kwota odliczenia od zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskiwanych z dywidend wypłacanych z zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowy >

Według MF, możliwość założenia rezerwy inwestycyjnej ma ponad 40 tys. spółek kapitałowych, które spełniają obowiązujące w tym roku warunki skorzystania z estońskiego CIT.

- Właśnie teraz, w ostatnich miesiącach roku, jest najlepszy moment na zdecydowanie się na ten krok. Wiele firm może już z dużym prawdopodobieństwem oszacować osiągnięty w tym roku dochód i podatek który trzeba będzie od niego zapłacić. Założenie rezerwy inwestycyjnej pozwoli na „wyzerowanie” podatku do zapłaty za rok 2021, a jednocześnie będzie stanowić dla spółki silny impuls rozwojowy – podkreśla wiceminister Sarnowski.

Zobacz procedurę w LEX: Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych >

 

Zdaniem MF, od przyszłego roku, dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu, rozwiązanie to stanie się jeszcze szerzej dostępne. Zniesiony zostanie obowiązujący w tym roku limit przychodowy (100 mln zł rocznie). Z rozwiązania będą mogły także skorzystać, obok spółek akcyjnych i z spółek ograniczoną odpowiedzialnością, również spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie.

 

Konsultacje do 22 listopada

Konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 22 listopada 2021 r. na adres: estonskicitkonsultacje@mf.gov.pl.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. .jpg) należy dołączyć ich postać edytowalną.

Przesłanie uwag oznacza zgodę na publikację ich treści danych podmiotu dokonującego zgłoszenia, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zobacz procedury w LEX:

Domiar zobowiązania podatkowego u podatnika opodatkowanego estońskim CIT >

Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT >

Amortyzacja po zakończeniu okresu opodatkowania estońskim CIT >