Opublikowany w poniedziałek (11 maja) w unijnym dzienniku urzędowym wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył złożonego przez Naczelny Sąd Administracyjny zapytania w sporze między ministrem finansów a BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka BRE Ubezpieczenia otrzymywała od ubezpieczyciela za świadczone usługi likwidacji szkód wynagrodzenie oparte na stawkach ryczałtowych, uzależnionych od rodzaju likwidowanej szkody. W ramach wykonywania usług likwidacji szkód zlecała również wykonywanie poszczególnych czynności zewnętrznym podwykonawcom.

Zdaniem spółki tego rodzaju usługi likwidacji szkód wynikających z zaistniałych zdarzeń ubezpieczeniowych, świadczone przez nią na rzecz podmiotu wykonującego działalność ubezpieczeniową, podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Takie stanowisko zakwestionował minister finansów w wydanej interpretacji indywidualnej.

Sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił zaskarżoną przez spółkę interpretację ministra. Z kolei minister finansów zaskarżył wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzucając rozstrzygnięciu WSA błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie normy wynikającej z art. 43 ust. 1 pkt 37 i art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

NSA zwrócił się w związku z tym z wnioskiem prejudycjalnym do ETS o dokonanie wykładni art. 135 ust. 1 lit. a dyrektywy VAT, która pozwoliłaby mu ocenić w pierwszej kolejności, czy polski ustawodawca wprowadzając zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 13 ustawy o VAT przekroczył zakres zwolnienia określony we wskazanym przepisie dyrektywy.

Zobacz: Nawet 500 orzeczeń ETS może mieć znaczenie dla stosowania ustawy VAT >>

NSA zapytał ETS, czy wskazany przepis dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w zakresie zwolnienia przewidzianego w tym przepisie mieszczą się wykonywane przez podmiot inny niż ubezpieczyciel, usługi będące elementem usługi ubezpieczeniowej, stanowiące równocześnie odrębną całość i będące właściwymi oraz niezbędnymi do świadczenia usługi ubezpieczeniowej.

ETS nadał sprawie sygnaturę C-40/15 i postanowił o opublikowaniu wniosku prejudycjalnego w unijnym dzienniku urzędowym. Rozstrzygnięcie nie nastąpi jednak pewnie zbyt szybko. Średnia oczekiwania na wyrok ETS dotyczący odesłania prejudycjalnego to bowiem w tej chwili 15 miesięcy.

Zobacz też książkę "VAT. Wybór orzecznictwa" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>