Jest jednak rozwiązanie tego problemu - dodaje Wydawca programu LEX Prawo Europejskie.

Z obserwacji R. Bujalskiego wynika, że polskim sędziom, radcom prawnym i doradcom podatkowym brakowało dotychczas instrumentów, które pozwoliłyby uzyskać szybki dostęp do treści konkretnych orzeczeń Trybunału w Luksemburgu dotyczących poszukiwanego przez danego prawnika szczegółowego aspektu związanego z podatkiem VAT.

Na rynku istniały dotychczas publikacje, które orzecznictwo sądów polskich i unijnych pokazywały jako osobne zbiory powiązane wyłącznie albo prawie wyłącznie odpowiednio tylko z ustawą VAT lub tylko z unijną dyrektywą VAT. A tymczasem system VAT jest jeden. Korzystający z publikacji musieli w związku z tym szukać interesujących ich orzeczeń w osobnych zbiorach, co sprawiało również, że ci którzy nie byli świadomi tego, że istnieje orzecznictwo Trybunału w Luksemburgu dotyczące danego zagadnienia, często po prostu do niego nie zaglądali, opierając się w stosowaniu prawa wyłącznie na orzeczeniach sądów polskich.

Wychodząc naprzeciw tym problemom, Redakcja LEX Wolters Kluwer udostępniła w swoich bazach prawnych zawierających dokumenty z zakresu prawa europejskiego (np. LEX Omega z modułem Prawo Europejskie) rozwiązanie polegające na prezentowaniu w formie linków pod konkretnymi przepisami ustawy VAT również tych orzeczeń Trybunału w Luksemburgu, które mają istotne znaczenie dla stosowania i wykładni tej ustawy. W tej chwili zbiór ten obejmuje już ponad 500 orzeczeń sądu unijnego.

Rozwiązanie to daje możliwość szybkiego sprawdzenia, czy i na jaki przepis ustawy VAT powiązane orzeczenie sądu unijnego może mieć wpływ, nawet jeśli dane orzeczenie dotyczy wprost zagranicznego stanu faktycznego i prawnego. W konsekwencji, dysponując w programie LEX powiązanymi z danym przepisem ustawy VAT orzeczeniami zarówno polskimi jak i europejskimi, Użytkownik programu ma kompletny przegląd wszystkich elementów, które składać się mogą na interpretację tego przepisu.

Szybszemu dotarciu do konkretnego orzeczenia ETS w programie LEX sprzyja również to, że orzeczenia ETS powiązane z ustawą VAT posiadają swoje tytuły. Dzięki temu w przypadku większej ilości orzeczeń ETS powiązanych z danym przepisem ustawy VAT nie jest konieczne zaznajamianie się każdorazowo z treścią orzeczenia w celu sprawdzenia, czego ono dotyczy. Zazwyczaj wystarczy przeglądnięcie tytułów orzeczeń na liście.

Opisane rozwiązania to nie jedyne udogodnienia dotyczące orzecznictwa ETS z zakresu podatku VAT dostępne w programie LEX. Użytkownik programu znajdzie w nim również najbogatszy na rynku zbiór komentarzy (glos) do orzeczeń stanowiących pogłębioną analizę rozstrzygnięć ETS również z punktu widzenia ich znaczenia dla stosowania prawa w Polsce.

Z kolei, w większości przypadków tam, gdzie przedakcesyjne orzeczenia ETS dostępne są w normalnym obiegu wyłącznie w języku obcym, program LEX udostępnia tłumaczenie na język polski najbardziej istotnych ich fragmentów.

Zobacz też: NSA pyta ETS o zwolnienia z VAT dotyczące ubezpieczeń >>