Uchwała komitetu wprowadziła Krajowy Standard Rachunkowości nr 13. Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów (poz. 60).

Nowe zasady można już stosować

Nowy dokument ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2019 r. Możliwe jest także jego wcześniejsze zastosowanie. Jednocześnie utraciła moc uchwała Nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska "Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów".

Zobacz:

Półprodukty i produkty w toku w ewidencji księgowej >

Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych zapasów na przykładach >

Produkty gotowe w ewidencji księgowej >

Kogo dotyczy nowy standard?

Jak wynika z dokumentu, dotyczy on jednostek prowadzących działalność, w ramach której powstają̨ zapasy produktów. Chodzi tu o wyroby gotowe zdatne do obrotu (sprzedaży), półprodukty oraz towary będące w toku produkcji. Standard zawiera wyjaśnienia dotyczące:

  • ustalania kosztu wytworzenia wyrobów gotowych, półproduktów i produktów w toku,
  • ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych,
  • wyceny produktów na dzień początkowego ujęcia i na dzień bilansowy, oraz
  • prezentacji i ujawniania informacji o kosztach wytworzenia produktów i kosztach niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w sprawozdaniu finansowym.  

Zobacz również: Nowa agencja będzie sprawdzać biegłych rewidentów >>

Czy biegłemu rewidentowi można odmówić dostępu do dokumentów >>