Potwierdza to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 01.02.2018 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.372.2017.1.KP. Zdaniem organu podatkowego ujęcie wydatku w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. To przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego. Wyjątkiem są jednak rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Wydatek dla zakwalifikowania go do kosztów uzyskania przychodu musi zatem spełniać wymogi określone ustawą podatkową, ale w czasie koszt ten ujawniony jest w dniu jego zaksięgowania w księgach rachunkowych.

Dzień poniesienia kosztu
Pod pojęciem dzień poniesienia kosztu rozumieć należy dzień, na który podatnik uwzględnił koszt w prowadzonych księgach rachunkowych. Tym samym jest to dzień, który wskazał jako okres, do którego dany wydatek został przypisany. Jeśli więc dla celów rachunkowych podatnik ujmuje jako koszt w prowadzonych przez siebie księgach rachunkowych ponoszone wydatki, wówczas dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zasadne jest przyjęcie, iż jest to koszt poniesiony w rozumieniu podatkowym.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych >>


Wydatki na kampanię wizerunkową
Organ podatkowy wskazał, że wydatki związane z przeprowadzeniem kampanii wizerunkowej, ujmowane przez podatnika bilansowo przez okres dwóch lat powinny być tożsamo identyfikowane dla celów podatkowych.