Nowe przepisy mają w założeniu uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r., dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne. Projekt zawiera też rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne.

Zobacz również: Test przedsiębiorcy postrachem małych firm >>

Nowe wysokości opłat

Projekt zakłada wprowadzenie dwóch maksymalnych stawek opłaty manipulacyjnej pobieranej przez organ egzekucyjny. Będzie to 40 zł za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata będzie podwyższona do 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji administracyjnej. Maksymalna opłata egzekucyjna pobierana przez organ egzekucyjny wyniesie 10 proc. wyegzekwowanych środków pieniężnych (pomniejszonych o koszty egzekucyjne), jednak nie więcej niż 40 tys. zł. W przypadku dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego – po wszczęciu egzekucji administracyjnej – pobierana będzie obniżona opłata egzekucyjna w wysokości 5 proc. uzyskanej należności pieniężnej, nie więcej niż 20 tys. zł.

Kosztami egzekucyjnymi nie będzie natomiast obciążany wierzyciel działający w ramach państwowej jednostki budżetowej lub będący państwową jednostką budżetową.

Nowy katalog wydatków egzekucyjnych

Przyjęta nowelizacja zakłada także rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych m.in. o koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej i od wniosku o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Katalog ma być także rozszerzony o koszty uzyskania dokumentów i informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, koszty przesłania pism organu egzekucyjnego oraz koszty udzielania pomocy lub asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych m.in. przez Policję, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne.

 

Rząd zdecydował także, że organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne będzie mógł umorzyć w całości lub części koszty egzekucyjne, w tym z urzędu, jeśli ich wysokość nie przekroczy czterokrotności wysokości kosztów upomnienia. W przypadku częściowego umorzenia – w pierwszej kolejności będzie umarzana opłata egzekucyjna. Wskazano także przesłanki do umorzenia kosztów egzekucyjnych.

Nowe prawo ma wejść w życie po 18 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które mają obowiązywać od 1 stycznia roku następującego po roku wejścia w życie ustawy.